LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Testy rekrutacyjne – sposób na weryfikacje umiejętności kandydata.


Testy rekrutacyjne zawarte w module MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach potencjału intelektualnego danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie logiczne i abstrakcyjne, zdolności analityczne, zdolności językowe, zdolności administracyjne.

Niewątpliwą zaletą testów rekrutacyjnych jest szybkość testowania kandydatów – wynik uzyskujemy tuż po zakończeniu testu oraz niski relatywnie koszt jednostkowy, w porównaniu do innych form rekrutacyjnych np. assessment center lub development center.

W praktyce test rekrutacyjny może występować jako:

 • Test rekrutacyjny w formie papierowej, gdzie do interpretacji wymagany jest zeszyt odpowiedzi a raport przygotowywany jest przez psychologa.
 • Test rekrutacyjny w formie elektronicznej (test rekrutacyjny online), gdzie wynik wraz z interpretacją jest generowany przez system informatyczny i dostarczany pod wskazany adres mailowy.

Test rekrutacyjny – charakterystyka


Test rekrutacyjny jest testem typowo wydajnościowym – spośród kilku możliwych odpowiedzi należy wskazać poprawną odpowiedź w określonym limicie czasu. Każdy test rekrutacyjny HR24 posiada odrębny limit czasowy, cała bateria testowa składa się z 7 testów dla osób z wykształceniem wyższym oraz 6 testów dla osób legitymujących się wykształceniem co najmniej średnim. W celu zminimalizowania prób tzw. udzielania jakichkolwiek odpowiedzi, system za udzielenie błędnej odpowiedzi odejmuje z ogólnego wyniku 0.25 pkt. Takie zabezpieczenie powoduje że kandydaci nie znający odpowiedzi na dane pytanie, pozostawiają je bez odpowiedzi – nie będą podejmowali zbędnego ryzyka.

Wynik testu potencjału intelektualnego może zostać porównany do profilu stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy. Otrzymujemy wtedy procentowe dopasowanie do stanowiska pracy lub zawodu. Osoba posiadająca 60-70 procentowe dopasowanie jest już kandydatem na którego warto zwrócić uwagę i zaprosić do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego.

Test rekrutacyjne online HR24 oferujemy klientom w dwóch wersjach, dostosowany do wykształcenia wyższego i średniego, z pełną normalizacją, trafnością i rzetelnością. Test rekrutacyjny MasterMIND znajduje się pod opieką merytoryczną psychometry.

Testy rekrutacyjne – poradnik


Moduł MasterMIND zawiera testy rekrutacyjne, które pozwalają gromadzić informacje na temat przejawów potencjału intelektualnego badanej osoby, w tym np. umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, prowadzenia analizy, zdolności uczenia się, predyspozycji administracyjnych.

Wszystkie testy rekrutacyjne HR24 mają osobne limity czasowe na ich wykonanie. W celu sprawdzenia adekwatności kandydata na dane stanowisko z postawionymi wymaganiami, można porównać profil tej osoby z oczekiwaniami.

Dostępne są dwie wersje testów rekrutacyjnych HR24, przystosowane do wykształcenia średniego i wyższego, z opieką psychometryczną i całkowitą normalizacją.

Posiadają one następujące części składowe:

Test – analogie
Można dowiedzieć się czy dana osoba potrafi odnajdywać związek między pojęciami, sprawdzać hipotezy i krytycznie podchodzić do proponowanych rozwiązań. Myślenie analogiczne wykorzystuje głównie lewą półkulę mózgu i opiera się na następujących czynnościach:

 • spostrzeżenie zależności,
 • zauważenie różnic,
 • przeprowadzenie analizy,
 • odnalezienie reguły, a następnie skorzystanie z niej.

Testy rekrutacyjne, sprawdzające tę cechę kandydatów, badają czy osoba taka ma predyspozycje do np. zarządzania projektami.

Test – arytmetyka
Testujemy czy badany potrafi dokonywać umiejętnej analizy oraz przekształcać problem na formę liczbową w celu jego przejrzystego sformułowania. Testy rekrutacyjne badają znajomość i swobodę w operowaniu działaniami arytmetycznymi na konkretnych przykładach. Testujemy czy kandydaci są w stanie w wyznaczonym czasie naturalnie zastosować poznane zasady działań na liczbach oraz wykorzystać je w pracy. Umiejętność ta jest niebywale istotna w przypadku takich zawodów, jak księgowy, finansista lub analityk.

Test – szeregi cyfr
Ukazane zostaje w jakim stopniu kandydat jest zdolny odnajdywać prawa rządzące otrzymanymi liczbami i wprowadzać je w życie. Testy wykorzystujące szeregi liczb polegają na znalezieniu zależności między przedstawionymi danymi, a następnie na uzupełnieniu ich kolejnym pasującym elementem. W związku z tym, iż czas jest również istotny podczas rozwiązywania owych zagadek, kandydaci muszą liczyć się z tym, iż jest on mocno ograniczony. Szeregi liczb to testy rekrutacyjne wykorzystywane podczas werbowania na stanowiska w urzędach statystycznych lub w firmach związanych z analityką finansową.

Test – szeregi figur
Starannie skomponowany arkusz z pytaniami, pozwala zbadać to, czy dana osoba potrafi logicznie rozumować bazując na abstrakcyjnym materiale. Podczas testu kandydatom przedstawione zostają szeregi figur, które muszą zostać przeanalizowane, a następnie należy wskazać, który z elementów stanowi uzupełnienie ciągu. Ćwiczenie to sprawdza umiejętność logicznego myślenia, a także spostrzegawczość kandydata. Umiejętności te są szczególnie cenione w dziedzinach związanych z inżynierią, programowaniem czy analityką.

Test – sześciany
Sprawdzamy czy kandydat umie wizualizować i modyfikować trójwymiarowe bryły. Test rekrutacyjny tego typu pozwala zbadać czy osoba starająca się o dane stanowisko, posiada wyobraźnię przestrzenną potrzebną do jego wykonywania. Pomaga to nam także sprawdzić czy kandydat jest kreatywny oraz czy potrafi myśleć o niestandardowych rozwiązaniach, jeszcze przed przedstawieniem ich na papierze czy ekranie komputera. Jest to rozwiązanie często stosowane podczas rekrutowania konstruktorów, architektów, budowlańców lub inżynierów.

Test – słownictwo
Przekonujemy się w jakim stopniu badany rozumie pojęcia oraz czy ma zdolność komunikacji językowo-pojęciowej i posługiwania się wiedzą teoretyczną w praktyce. Testy rekrutacyjne, sprawdzające znajomość słownictwa kandydata zawierają często pojęcia biznesowe, wykorzystywane przez firmy na całym świecie. Ponadto, badane jest obycie potencjalnego pracownika z językiem, a także jego sprawność w posługiwaniu się nim w praktyce. Umiejętności takie są ważne dla osób, które ubiegają się o stanowiska, takie jak:

 • wykładowca,
 • nauczyciel,
 • tłumacz,
 • mówca,
 • logopeda i inne.

Test – sylogizmy
Badane są umiejętności dedukcji w oparciu o analizę materiału tekstowego, a także zdolność identyfikowania relacji, sprawdzania założeń i wyciągania wniosków. Sylogizmy to inaczej wnioskowanie na podstawie dwóch przedstawionych posłanek, które posiadają wspólny element. Na ich podstawie opracowuje się wniosek podsumowujący relacje zachodzące w zdaniach przesłankowych. Zrozumienie dla sylogizmów, badane tym testem rekrutacyjnym, pozwala odkryć czy kandydat będzie umiał poradzić sobie z myśleniem logicznym, wyciąganiem trafnych wniosków.

Test – diagramy
Weryfikujemy czy dana osoba potrafi odpowiednio rozumieć i różnicować pojęcia, a także czy umie kreować teoretyczne modele w oparciu o rzeczywistość i korzystać z nich w praktyce. Ponadto, sprawdzamy stopień zdolności analizy zbiorów informacji. Podczas testów zestawiamy kandydatów z różnorodnymi sposobami gromadzenia danych w postaci graficznej, prosząc o dobranie najlepiej dostosowanego do danej sytuacji. Zostaną oni także poproszeni o opracowanie własnoręcznie diagramu (dobranego do zadania), który w czytelny sposób przedstawi informacje.

Test – Klasyfikacje
Dzięki temu testowi rekrutacyjnemu, ukazane zostaje w jakim stopniu kandydat rozumie pojęcia i potrafi je usystematyzować, a także precyzyjnie i prawidłowo rozróżnić. Jest to niesamowicie ważne w przypadku stanowisk związanych z pracą nad materiałami słownymi, ponieważ ma wpływ na umiejętność analizowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Narzędzie to jest polecane szczególnie przedsiębiorcom, którzy poszukują osób z predyspozycjami do wykonywania zawodów, takich jak:

 • dziennikarz/reporter,
 • pisarz/eseista/felietonista,
 • polonista,
 • opiekun przedszkolny etc.

Test – Porównywanie
Otrzymujemy informacje na temat umiejętności poprawnego i szybkiego rozpoznawania bodźców w formie symbolicznej oraz werbalnej, a także stopnia sprawności wzroku. Te aspekty mają ogromne znaczenie na stanowiskach wymagających wyjątkowego zwracania uwagi na szczegóły. Testy rekrutacyjne z wykorzystaniem symboli oraz porównań wykorzystywane są przez firmy specjalizujące się w kontroli jakości produktów czy administracji danymi. Bateria MasterMIND umożliwia zbadanie kompetencji kandydata w wielu dziedzinach.

Wyniki poszczególnych testów rekrutacyjnych podsumowane są w postaci raportów opisowych wraz z prezentacją graficzną. Testy rekrutacyjne HR24.com.pl od ponad 15 lat wspomagają procesy decyzyjne związane z doborem personelu, diagnozą predyspozycji zawodowych oraz kompetencji w wielu organizacjach i przedsiębiorstwach.

+48 506 038 864