Moduł MasterMIND zawiera testy rekrutacyjne, które pozwalają gromadzić informacje na temat przejawów potencjału intelektualnego badanej osoby, w tym np. umiejętności rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, prowadzenia analizy, zdolności uczenia się, predyspozycji administracyjnych.

Wszystkie testy rekrutacyjne HR24 mają osobne limity czasowe na ich wykonanie. W celu sprawdzenia adekwatności kandydata na dane stanowisko z postawionymi wymaganiami, można porównać profil tej osoby z oczekiwaniami.

Dostępne są dwie wersje testów rekrutacyjnych HR24, przystosowane do wykształcenia średniego i wyższego, z opieką psychometryczną i całkowitą normalizacją.

Posiadają one następujące części składowe:

Test – analogie
Można dowiedzieć się czy dana osoba potrafi odnajdywać związek między pojęciami, sprawdzać hipotezy i krytycznie podchodzić do proponowanych rozwiązań. Myślenie analogiczne wykorzystuje głównie lewą półkulę mózgu i opiera się na następujących czynnościach:

 • spostrzeżenie zależności,
 • zauważenie różnic,
 • przeprowadzenie analizy,
 • odnalezienie reguły, a następnie skorzystanie z niej.

Testy rekrutacyjne, sprawdzające tę cechę kandydatów, badają czy osoba taka ma predyspozycje do np. zarządzania projektami.

Test – arytmetyka
Testujemy czy badany potrafi dokonywać umiejętnej analizy oraz przekształcać problem na formę liczbową w celu jego przejrzystego sformułowania. Testy rekrutacyjne badają znajomość i swobodę w operowaniu działaniami arytmetycznymi na konkretnych przykładach. Testujemy czy kandydaci są w stanie w wyznaczonym czasie naturalnie zastosować poznane zasady działań na liczbach oraz wykorzystać je w pracy. Umiejętność ta jest niebywale istotna w przypadku takich zawodów, jak księgowy, finansista lub analityk.

Test – szeregi cyfr
Ukazane zostaje w jakim stopniu kandydat jest zdolny odnajdywać prawa rządzące otrzymanymi liczbami i wprowadzać je w życie. Testy wykorzystujące szeregi liczb polegają na znalezieniu zależności między przedstawionymi danymi, a następnie na uzupełnieniu ich kolejnym pasującym elementem. W związku z tym, iż czas jest również istotny podczas rozwiązywania owych zagadek, kandydaci muszą liczyć się z tym, iż jest on mocno ograniczony. Szeregi liczb to testy rekrutacyjne wykorzystywane podczas werbowania na stanowiska w urzędach statystycznych lub w firmach związanych z analityką finansową.

Test – szeregi figur
Starannie skomponowany arkusz z pytaniami, pozwala zbadać to, czy dana osoba potrafi logicznie rozumować bazując na abstrakcyjnym materiale. Podczas testu kandydatom przedstawione zostają szeregi figur, które muszą zostać przeanalizowane, a następnie należy wskazać, który z elementów stanowi uzupełnienie ciągu. Ćwiczenie to sprawdza umiejętność logicznego myślenia, a także spostrzegawczość kandydata. Umiejętności te są szczególnie cenione w dziedzinach związanych z inżynierią, programowaniem czy analityką.

Test – sześciany
Sprawdzamy czy kandydat umie wizualizować i modyfikować trójwymiarowe bryły. Test rekrutacyjny tego typu pozwala zbadać czy osoba starająca się o dane stanowisko, posiada wyobraźnię przestrzenną potrzebną do jego wykonywania. Pomaga to nam także sprawdzić czy kandydat jest kreatywny oraz czy potrafi myśleć o niestandardowych rozwiązaniach, jeszcze przed przedstawieniem ich na papierze czy ekranie komputera. Jest to rozwiązanie często stosowane podczas rekrutowania konstruktorów, architektów, budowlańców lub inżynierów.

Test – słownictwo
Przekonujemy się w jakim stopniu badany rozumie pojęcia oraz czy ma zdolność komunikacji językowo-pojęciowej i posługiwania się wiedzą teoretyczną w praktyce. Testy rekrutacyjne, sprawdzające znajomość słownictwa kandydata zawierają często pojęcia biznesowe, wykorzystywane przez firmy na całym świecie. Ponadto, badane jest obycie potencjalnego pracownika z językiem, a także jego sprawność w posługiwaniu się nim w praktyce. Umiejętności takie są ważne dla osób, które ubiegają się o stanowiska, takie jak:

 • wykładowca,
 • nauczyciel,
 • tłumacz,
 • mówca,
 • logopeda i inne.

Test – sylogizmy
Badane są umiejętności dedukcji w oparciu o analizę materiału tekstowego, a także zdolność identyfikowania relacji, sprawdzania założeń i wyciągania wniosków. Sylogizmy to inaczej wnioskowanie na podstawie dwóch przedstawionych posłanek, które posiadają wspólny element. Na ich podstawie opracowuje się wniosek podsumowujący relacje zachodzące w zdaniach przesłankowych. Zrozumienie dla sylogizmów, badane tym testem rekrutacyjnym, pozwala odkryć czy kandydat będzie umiał poradzić sobie z myśleniem logicznym, wyciąganiem trafnych wniosków.

Test – diagramy
Weryfikujemy czy dana osoba potrafi odpowiednio rozumieć i różnicować pojęcia, a także czy umie kreować teoretyczne modele w oparciu o rzeczywistość i korzystać z nich w praktyce. Ponadto, sprawdzamy stopień zdolności analizy zbiorów informacji. Podczas testów zestawiamy kandydatów z różnorodnymi sposobami gromadzenia danych w postaci graficznej, prosząc o dobranie najlepiej dostosowanego do danej sytuacji. Zostaną oni także poproszeni o opracowanie własnoręcznie diagramu (dobranego do zadania), który w czytelny sposób przedstawi informacje.

Test – Klasyfikacje
Dzięki temu testowi rekrutacyjnemu, ukazane zostaje w jakim stopniu kandydat rozumie pojęcia i potrafi je usystematyzować, a także precyzyjnie i prawidłowo rozróżnić. Jest to niesamowicie ważne w przypadku stanowisk związanych z pracą nad materiałami słownymi, ponieważ ma wpływ na umiejętność analizowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Narzędzie to jest polecane szczególnie przedsiębiorcom, którzy poszukują osób z predyspozycjami do wykonywania zawodów, takich jak:

 • dziennikarz/reporter,
 • pisarz/eseista/felietonista,
 • polonista,
 • opiekun przedszkolny etc.

Test – Porównywanie
Otrzymujemy informacje na temat umiejętności poprawnego i szybkiego rozpoznawania bodźców w formie symbolicznej oraz werbalnej, a także stopnia sprawności wzroku. Te aspekty mają ogromne znaczenie na stanowiskach wymagających wyjątkowego zwracania uwagi na szczegóły. Testy rekrutacyjne z wykorzystaniem symboli oraz porównań wykorzystywane są przez firmy specjalizujące się w kontroli jakości produktów czy administracji danymi. Bateria MasterMIND umożliwia zbadanie kompetencji kandydata w wielu dziedzinach.

Wyniki poszczególnych testów rekrutacyjnych podsumowane są w postaci raportów opisowych wraz z prezentacją graficzną. Testy rekrutacyjne HR24.com.pl od ponad 15 lat wspomagają procesy decyzyjne związane z doborem personelu, diagnozą predyspozycji zawodowych oraz kompetencji w wielu organizacjach i przedsiębiorstwach.