LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Testy osobowości dla pracowników – osobowość zgodna ze stanowiskiem


Testy osobowości HR24 to skomputeryzowany zestaw diagnostyczny w postaci kwestionariusza osobowości SOFTSkill. Testy osobowościowe odnoszą się do pewnych cech opisujących zachowanie człowieka w różnych sytuacjach życia prywatnego lub zawodowego. Niektóre z tych cech można w pewien sposób modyfikować np. poprzez szkolenia, coaching lub indywidualne plany rozwojowe. Test osobowości nie może być limitowany czasowo a każda odpowiedź jest prawidłowa pod warunkiem że jest udzielona szczerze.

W praktyce test osobowości może występować jako:

 • kwestionariusz w formie papierowej, gdzie do interpretacji wymagany jest zeszyt odpowiedzi a raport przygotowywany jest przez psychologa.
 • kwestionariusz w formie elektronicznej (test osobowości online), gdzie wynik wraz z interpretacją jest generowany przez system informatyczny.

Wykorzystują nasze testy osobowości można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem stanowiska pracy, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami potencjalnego pracodawcy.

W celu eliminacji prób manipulowania odpowiedziami, testy osobowościowe SOFTSkill zawiera tzw. skalę kłamstwa oraz powiązania miedzy poszczególnymi wymiarami osobowości. Generowany raport wskaże konsultantowi pewne niezgodności co do udzielonych odpowiedzi, które będzie można zweryfikować podczas rozmowy z osobą wypełniającą test osobowości.

Testy osobowości – zalety z przeprowadzeniu testu:


Nasze testy osobowości spełniają wszystkie parametry jakościowe testów osobowości takie jak standaryzacja, trafność, rzetelność i polskie normy. Testy osobowości HR24 są także pod stałym nadzorem opiekuna merytorycznego – psychologa z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach diagnostycznych z wykorzystaniem testów psychologicznych.

Platforma HR24 to nowoczesny, modułowy serwis internetowy, w skład której wchodzą instrumenty wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyszukiwania odpowiednich pracowników na dane stanowisko.

Serwis dysponuje zestawem testów osobowości przygotowywanych przez specjalistów narzędzi diagnostycznych. Test osobowości SOFTSkill jest dostępny w postaci elektronicznego kwestionariusza – jest to zatem test osobowości online.

Testy osobowości – poradnik:


Testy osobowości pracownika HR24 stanowią wirtualną wersję zestawu diagnostycznego kwestionariusza SOFTSkill. Przy ich pomocy, mogą Państwo w krótkim czasie uzyskać potrzebną analizę osobowości badanych kandydatów z uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Porównując otrzymany profil z wymaganiami na konkretne stanowisko, dużo łatwiej jest ocenić czy dana osoba spełnia oczekiwania potencjalnego pracodawcy.

Nasze testy osobowości przygotowane zostały w zgodzie ze wszystkimi parametrami jakościowymi, co obejmuje między innymi trafność, polskie normy, standaryzację i rzetelność. Ponadto, stałą kontrolę merytoryczną sprawuje nad nimi psycholog dysponujący ponad 20-letnim doświadczeniem związanym z tego rodzaju badaniami diagnostycznymi.

Platforma HR24 jest innowacyjnym, modułowym serwisem online, składającym się z narzędzi, jakie ułatwiają administrowanie zasobami ludzkimi, także odnośnie poszukiwania właściwych kandydatów do danej pracy. Dostępne są tam liczne testy psychologiczne, opracowane przez wysoko wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów.

Testy osobowości zawierają:

 

Test – ambicje kierownicze

Badane jest to, w jakim stopniu dana osoba potrzebuje wpływać na innych ludzi oraz na rozwój wydarzeń. W ten sposób można przekonać się czy chciałaby ona pełnić w grupie rolę kierowniczą. Szukając kandydata na lidera, należy zwrócić uwagę np. na to, czy badany wykazuje dobrze rozwiniętą zdolność do podejmowania decyzji. Co więcej, taka osoba powinna również potrafić odpowiednio delegować zadania i zarządzać pracą w zespole. U kierownika ważna jest również umiejętność efektywnej komunikacji, aby mógł bez trudu dogadywać się z innymi pracownikami.

 

Test – aprobata społeczna

Mierzymy poziom dążenia do wywierania dobrego wrażenia na otoczeniu. Jeśli jest on wysoki, oznacza to, że badany z łatwością dopasowuje się do obowiązujących norm i przedstawionych oczekiwań. Może to sugerować, że będzie on skłonny przedstawiać siebie w świetle, które wyda mu się najbardziej akceptowane społecznie. W praktyce wygląda to tak, że badany szukający aprobaty często zataja swoje wady, nawet jeśli są one powszechnie spotykane, a przypisuje sobie nieistniejące zalety. Warto zdawać sobie z tego sprawę prowadząc np. proces rekrutacji.

 

Test – asertywność

Wykonując tego rodzaju testy osobowości sprawdzamy, jak istotne jest dla kandydata przywiązanie do swoich przekonań oraz interesów. Pokazuje to, czy dana osoba trzyma się swojej opinii nawet w przypadku silnych nacisków ze strony innych. Poziom asertywności u badanego ma wpływ na jego radzenie sobie z wieloma aspektami kontaktów z klientami, takimi jak:

 • krytyka i atak,
 • umiejętność odmowy,
 • reakcja na przekroczenie granic,
 • przyswajanie sobie ocen,
 • trudne pytania w rozmowie,
 • aktywne słuchanie,
 • gotowość na zmiany.

 

Test – działanie i myślenie

Gdy przeprowadzimy testy osobowości pracownika na działanie i myślenie, otrzymamy informacje na temat preferowanego stylu funkcjonowania, radzenia sobie z trudnościami i podejmowania decyzji. Może to mieć kluczowe znaczenie w wielu sytuacjach biznesowych, które niejednokrotnie wymagają odporności na stres oraz umiejętności szybkiego dokonywania wyboru najkorzystniejszej z opcji. Warto dowiedzieć się, czy dana osoba potrafi myśleć szybko i pod presją, a jednocześnie dochodzić do odpowiednich wniosków.

 

Test – elastyczność

Przy pomocy tego rodzaju testów osobowości, możemy sprawdzić umiejętności adaptacyjne kandydata. Pozwala to przekonać się, w jakim stopniu umie on przystosować się do modyfikacji pracy i reorganizacji priorytetów. Jest to szczególnie istotne w przypadku stanowisk, które wiążą się z częstymi zmianami i wymagają łatwości szybkiej adaptacji do nowych uwarunkowań. W przypadku niektórych zawodów potrzebna jest też elastyczność godzin pracy, dlatego warto upewnić się czy określony kandydat dobrze znosi takie warunki.

 

Test – entuzjazm

Przekonujemy się, jak aktywna i zaangażowana w pracę jest dana osoba, a także dowiadujemy się, czy wykazuje skłonność do przejmowania inicjatywy i włączania się w nowe przedsięwzięcia. Entuzjazm kandydata powinien być bardzo ważnym czynnikiem w decyzjach rekrutacyjnych, gdyż jego brak często powoduje trudności w aklimatyzacji w nowym miejscu pracy, kiepską motywację do działania i niechęć do nabywania umiejętności. Trzeba pamiętać, że takich rzeczy jak znajomość procedur czy sposób wykonywania określonych zadań da się kandydata nauczyć, ale jeśli nie będzie on wykazywał entuzjazmu, współpraca może być utrudniona.

Test – manipulacja
Badamy sposób, w jaki kandydat oddziałuje na innych. Jeśli wynik jest wysoki, oznacza to, że wykazuje on skłonność do nieformalnego, pośredniego wywierania wpływu na ludzi. Dzięki takiej umiejętności, pracownik będzie mógł odpowiednio zmotywować zespół, a także skuteczniej zachęcić konsumenta do skorzystania z oferty. Do skłonienia klienta do zakupu mogą zostać użyć takie techniki, jak:

 • wzbudzanie sympatii,
 • zachęcanie do kontynuacji działań już rozpoczętych,
 • wykazanie popularności produktu wśród innych klientów.

 

Test – motywacja osiągnięć

Przeprowadzając takie testy osobowości pracownika, weryfikujemy, jak bardzo dana osoba jest ukierunkowana na wyniki. Unaocznia to, czy zależy jej na osiąganiu sukcesów i dobrych efektów. Osoba nastawiona na powodzenie zazwyczaj pracuje skuteczniej, ponieważ ma w sobie ciągłą motywację do działania. Często też nie spoczywa na laurach i pragnie osiągać jeszcze więcej sukcesów, dlatego do swoich obowiązków podchodzi z zaangażowaniem i dokładnością. Z pewnością taki pracownik przyda się w zespole każdej firmy.

 

Test – sumienność

Sprawdzamy, jak ważna jest dla badanego potrzeba uporządkowania rzeczywistości – czy chce on rzetelnie realizować zadania, zachowywać kontrolę i trzymać porządek. Ponadto, ukazuje to, czy jest on przywiązany do zasad i tradycji oraz w jakim stopniu czuje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny. Osoba sumienna skrupulatnie wywiązuje się ze powierzonych obowiązków i wykonuje swoją pracę z dużą dbałością o szczegóły. Stara się też zawsze zrealizować zadanie w odpowiednim terminie, nie pozwalając sobie na opóźnienia.

 

Test – postawa menedżera

Badanie ukazuje stopień umiejętności kierowniczych w kontekście ulubionego sposobu organizacji pracy grupy. Wynik wysoki sugeruje, że dana osoba preferuje demokratyczny styl zarządzania i bierze pod uwagę pomysły oraz sugestie innych pracowników, a także okazuje im wsparcie oraz kreuje przyjazną atmosferę. Gdy tego rodzaju test osobowości wypadnie słabo, będzie to sygnał, że badany wykazuje skłonności autorytarne i dąży do samodzielnego administrowania pracą grupy. Należy się wtedy zastanowić, jakiego typu menedżera potrzebuje dana firma.

 

Test – umiejętności społeczne

Określony zostaje poziom zdolności społecznych w odniesieniu do nawiązywania kontaktów, a także do łatwości w odnajdywaniu się w wielorakich sytuacjach sytuacjach społecznych. Jeśli takie testy osobowości pracownika wypadają nisko, oznacza to, że jest on osobą skrytą i zamkniętą w sobie, która może mieć trudności z pracą w grupie. Natomiast w przypadku wysokiego wyniku, dowiadujemy się, że badany z łatwością nawiązuje kontakty, dobrze czuje się wśród innych ludzi i wychodzi naprzeciw otoczeniu z dużą dozą pewności siebie.

 

Test – odporność na stres

Możemy sprawdzić, czy dana osoba jest stabilna emocjonalnie i czy skupia się na negatywnych bądź pozytywnych aspektach doświadczanej sytuacji. Co więcej, ukazane zostaje w jakim stopniu potrafi ona posługiwać się metodami zmniejszania napięcia. Wysoki wynik takiego badania wskazuje na to, że kandydat jest stabilny emocjonalnie i umie panować nad sobą nawet w trudnych sytuacjach. Ponadto, nie zniechęca się łatwo do działania, nawet w przypadku niepowodzeń. Warto jednak pamiętać, że wysoka odporność na stres czasem może też owocować tym, że badany bagatelizuje sygnały o zagrożeniu.

 

Test – poczucie kontroli

Z tego testu osobowości uzyskujemy informacje na temat tego, w jakim stopniu kandydat wiąże efekty pracy z czynnikami wewnętrznymi (czyli swoimi umiejętnościami i uwarunkowaniami), a w jakim – z zewnętrznymi (takimi jak działania innych osób lub szczęście). Jeśli rezultat wykaże wysoki poziom poczucia kontroli, będzie to oznaczało, że dana osoba bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań. Ponadto, nawet w przypadkach porażek upatruje ona ich przyczyn bardziej we własnych błędach niż w czynnikach zewnętrznych.

Testy osobowościowe HR24.com.pl od ponad 15 lat wspomagają procesy decyzyjne związane z doborem personelu, diagnozą cech osobowości oraz kompetencji w wielu organizacjach i przedsiębiorstwach.

+48 506 038 864