Testy osobowości pracownika HR24 stanowią wirtualną wersję zestawu diagnostycznego kwestionariusza SOFTSkill. Przy ich pomocy, mogą Państwo w krótkim czasie uzyskać potrzebną analizę osobowości badanych kandydatów z uwzględnieniem ich aktywności zawodowej. Porównując otrzymany profil z wymaganiami na konkretne stanowisko, dużo łatwiej jest ocenić czy dana osoba spełnia oczekiwania potencjalnego pracodawcy.

Nasze testy osobowości przygotowane zostały w zgodzie ze wszystkimi parametrami jakościowymi, co obejmuje między innymi trafność, polskie normy, standaryzację i rzetelność. Ponadto, stałą kontrolę merytoryczną sprawuje nad nimi psycholog dysponujący ponad 20-letnim doświadczeniem związanym z tego rodzaju badaniami diagnostycznymi.

Platforma HR24 jest innowacyjnym, modułowym serwisem online, składającym się z narzędzi, jakie ułatwiają administrowanie zasobami ludzkimi, także odnośnie poszukiwania właściwych kandydatów do danej pracy. Dostępne są tam liczne testy psychologiczne, opracowane przez wysoko wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów.

Testy osobowości zawierają:

Test – ambicje kierownicze
Badane jest to, w jakim stopniu dana osoba potrzebuje wpływać na innych ludzi oraz rozwój wydarzeń. Pokazuje to, czy chciałaby ona pełnić w grupie rolę kierowniczą.

Test – aprobata społeczna
Mierzymy poziom dążenia do wywierania dobrego wrażenia na otoczeniu. Jeśli jest on wysoki, oznacza to, że badany z łatwością dopasowuje się do obowiązujących norm i przedstawionych oczekiwań.

Test – asertywność
Sprawdzamy, jak istotne jest dla kandydata przywiązanie do swoich przekonań oraz interesów. Pokazuje to, czy dana osoba trzyma się swojej opinii nawet w przypadku silnych nacisków ze strony innych.

Test – działanie i myślenie
Otrzymujemy informacje na temat preferowanego stylu funkcjonowania, radzenia sobie z trudnościami i podejmowania decyzji.

Test – elastyczność
Możemy sprawdzić umiejętności adaptacyjne kandydata. Pozwala to przekonać się, w jakim stopniu umie on przystosować się do modyfikacji pracy i reorganizacji priorytetów.

Test – entuzjazm
Przekonujemy się, jak aktywna i zaangażowana w pracę jest dana osoba, a także dowiadujemy się, czy skłonna jest do przejmowania inicjatywy i włączania się w nowe przedsięwzięcia.

Test – manipulacja
Badamy sposób, w jaki kandydat oddziałuje na innych. Jeśli wynik jest wysoki, oznacza to, że wykazuje on skłonność do nieformalnego, pośredniego wywierania wpływu na ludzi.

Test – motywacja osiągnięć
Weryfikujemy, jak bardzo dana osoba jest ukierunkowana na wyniki. Unaocznia to, czy zależy jej na osiąganiu sukcesów i dobrych efektów.

Test – sumienność
Sprawdzamy, jak ważna jest dla badanego potrzeba uporządkowania rzeczywistości – czy chce on rzetelnie realizować zadania, zachowywać kontrolę i trzymać porządek. Ponadto, ukazuje to, czy jest on przywiązany do zasad i tradycji i w jakim stopniu czuje się odpowiedzialny za swoje słowa i czyny.

Test – postawa menedżera
Badanie ukazuje stopień umiejętności kierowniczych w kontekście ulubionego sposobu organizacji pracy grupy.

Test – umiejętności społeczne
Określony zostaje poziom zdolności społecznych w odniesieniu do nawiązywania kontaktów, a także do łatwości w odnajdywaniu się w wielorakich sytuacjach sytuacjach społecznych.

Test – odporność na stres
Możemy sprawdzić, czy dana osoba jest stabilna emocjonalnie i czy skupia się na negatywnych bądź pozytywnych aspektach doświadczanej sytuacji. Co więcej, ukazane zostaje w jakim stopniu potrafi ona posługiwać się metodami zmniejszania napięcia.

Test – poczucie kontroli
Uzyskujemy informacje na temat tego, w jakim stopniu kandydat wiąże efekty pracy z czynnikami wewnętrznymi (czyli swoimi umiejętnościami i uwarunkowaniami) , a w jakim – z zewnętrznymi (takimi jak działania innych osób lub szczęście).

Testy osobowościowe HR24.com.pl od ponad 15 lat wspomagają procesy decyzyjne związane z doborem personelu, diagnozą cech osobowości oraz kompetencji w wielu organizacjach i przedsiębiorstwach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment