REGULAMIN

LOGOWANIE | REJESTRACJA

Osoba zamierzająca korzystać z jakiejkolwiek usługi w ramach serwisu HR 24 jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

TREŚĆ REGULAMINU

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 3. ZAKRES I RODZAJE USŁUG
 4. REJESTRACJA. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 5. KONTO USŁUGOBIORCY
 6. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
 7. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACJNE
 9. ZMIANY REGULAMINU
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Nazwy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin HR 24 określający warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym dopuszczalny zakres korzystania z Serwisu;
 2. Usługa – usługa/usługi udostępniania platformy informatycznej do zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie wspomagania procesów rekrutacyjnych i zarządczych, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; celem usług jest wspomaganie procesów zarządzania zasobami ludzkimi przy pomocy Serwisu;
 3. Serwis – platforma internetowa znajdująca się pod adresem www.hr24.com.pl, za pośrednictwem której Usługodawca udostępnia korzystanie z Usług, prowadzona przez firmę HR Systems Bartosz Makles i będąca własnością tej firmy;
 4. System informatyczny – system teleinformatyczny, stanowiący infrastrukturę Serwisu, służący do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie, bazy danych, strukturę oraz szatę graficzną Serwisu;
 5. Usługodawca – firma HR Systems Bartosz Makles z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Brzechwy 26 (60-195), posiadająca nr NIP 5140004130 oraz nr REGON 300048629, posiadająca adres poczty elektronicznej info@hr24.com.pl oraz serwis internetowy HR 24;
 6. Usługobiorca – każdy podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, korzystający z Usługi, w szczególności który dokonał rejestracji w Serwisie i/lub przetwarza w nim dane (w tym m. in. wprowadza dane, modyfikuje, pobiera lub wyświetla dane), jest pełnoletni (w przypadku osób fizycznych) oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. Klient firmowy – Usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub uprawnioną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z Usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze bezpośredni udział w Usłudze jako Usługobiorca lub osoba, której Usługobiorca udostępnił Usługę; osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może wziąć udział w Usłudze za uprzednią zgodą swego przedstawiciela ustawowego;
 9. Dane – jakiekolwiek dane i informacje wprowadzone przez Usługobiorcę lub Uczestnika do Serwisu lub/i przez nich wygenerowane w Serwisie w ramach Usług, w tym dane osobowe Usługobiorców i Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 10. Konto – oznacza przydzieloną Usługobiorcy w wyniku rejestracji w Serwisie przestrzeń w Systemie informatycznym wraz z funkcjonalnościami informatycznymi, pozwalającymi na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Konto pozwala na wybór i zakup Usług oraz korzystanie z Usług przez Usługobiorcę, przeglądanie wyników Usług, zmianę Danych służących do rejestracji Konta, wykonywanie płatności i in. czynności zgodnie z zasadami funkcjonowania Serwisu i zakresem świadczonych przez Usługobiorcę Usług.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zakres, warunki i zasady udostępniania platformy Usług w Serwisie przez Usługodawcę oraz warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, w tym warunki rejestracji, zakładania Konta, zawierania i rozwiązywania umowy z Usługodawcą.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej z Usługobiorcą drogą elektroniczną (co następuje poprzez dokonanie rejestracji zgodnie z punktem 4. Regulaminu).
 3. Regulamin zostaje udostępniony w zakładce Serwisu „Regulmin” w formacie strony internetowej pozwalającym na jego odtwarzanie, zapisanie i przechowywanie.
 4. Serwis, działający w oparciu o System informatyczny, umożliwia Usługobiorcom korzystanie z zaawansowanych Usług wspomagających procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego.
 5. Opis narzędzi merytorycznych, z których Usługobiorca może korzystać w ramach Serwisu, znajduje się w Serwisie w zakładkach: Produkty. Przed zakupem Usługi Usługobiorca powinien zapoznać się z ww. opisem narzędzi oraz z Regulaminem.
 6. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Usługodawca; Serwis oraz treści udostępniane w Serwisie celem świadczenia Usług podlegają ochronie prawnej wynikającej z praw własności intelektualnej, obejmującej w szczególności elementy graficzne, układ stron Serwisu oraz jakichkolwiek inne jego elementy stanowiące przedmiot praw własności intelektualnej; ochronie prawnej podlegają w szczególności stosowane w ramach Usług narzędzia badania kompetencji zawodowych. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek dorozumianej lub innej licencji na korzystanie z przysługujących mu praw własności intelektualnej i umożliwia korzystanie z nich wyłącznie w ramach korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 7. Dysponentem Danych wprowadzanych lub wygenerowanych w Serwisie przez Usługobiorcę jest Usługobiorca, z zastrzeżeniem praw Uczestników dopuszczonych przez Usługobiorcę do udziału w Usługach.

3. ZAKRES I RODZAJE USŁUG

 1. Usługodawca świadczy w Serwisie Usługi dla Klientów firmowych oraz dla Klientów indywidualnych. Usługi są odpłatne z wyjątkiem limitowanych Usług w wersji demonstracyjnej, testowej lub innych wyraźnie wskazanych, za które Usługodawca nie pobiera opłaty.
 2. Usługodawca udostępnia następujące rodzaje Usług na rzecz Klientów firmowych:
 3. umożliwienie badań kompetencji Uczestników testami psychologicznymi;

Usługi są udostępnianie Klientom firmowym z odpowiednimi do rodzaju Usług funkcjonalnościami umożliwiającymi zarządzanie badaniami w trybie projektowym, takimi jak zarządzanie Uczestnikami badań, terminami badań, rodzajem badań, wyborem testów, zarządzanie raportami z badań, ustalaniem osób odpowiedzialnych za dany projekt badania kompetencji, zarządzaniem płatnościami za korzystanie z Usług.

 1. Usługodawca może wprowadzić nowe Usługi lub/i funkcjonalności Usług udostępnianie w Serwisie, w tym odpłatne, a także dokonywać zmian Usług lub/i funkcjonalności zmierzających do eliminacji błędów, dostosowania do obowiązującego prawa, poprawy jakości działania oraz doskonalenia Usług.
 2. Usługodawca oferuje Usługi w takiej postaci, w jakiej są prezentowane w Serwisie; Usługodawca umożliwia zapoznanie się z Usługami w limitowanej i nieodpłatnej wersji demonstracyjnej lub testowej.

4. REJESTRACJA. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W celu korzystania z platformy Usług Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji przez Usługobiorcę w Serwisie i założenia Konta Usługobiorcy.
 2. Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie obejmuje następujące kroki:
 1. Usługobiorca wprowadza wymagane Dane do formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie: firma przedsiębiorcy, adres siedziby, adres e-mail, nr NIP, nr REGON, Imię i Nazwisko menadżera konta oraz jego e-mail, ustalenie hasła dostępu;
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru przy odnośnym oświadczeniu; nie wyrażenie zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji;
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaznaczenie pola wyboru przy odnośnym oświadczeniu; nie wyrażenie zgody na zasady przetwarzania danych osobowych powoduje przerwanie procedury rejestracji;
 4. Usługobiorca potwierdza wysłanie powyższych Danych i żądanie zarejestrowania go w Serwisie poprzez kliknięcie na przycisk znajdujący się w dolnej części formularza rejestracji „Wyślij i zarejestruj ”;
 5. w przypadku poprawnego wypełnienia formularza rejestracji procedura rejestracji kończy się wyświetleniem komunikatu o pomyślnie dokonanej rejestracji i założeniu Konta; informacja o założeniu Konta zostaje przesłana na adres e-mail Usługobiorcy;
 6. w przypadku podania błędnych Danych wyświetlany jest komunikat o błędzie; Usługobiorca ma możliwość korekty błędu lub zakończenia procedury rejestracji.
 1. Wraz z pomyślnie dokonaną rejestracją pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą zostaje zawarta umowa, na mocy której Usługobiorca uzyskuje dostęp do platformy Usług oferowanej w Serwisie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi/Usług z ważnych powodów, z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu grożących szkodą – ze skutkiem natychmiastowym. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług rozumie się w szczególności:
 1. naruszenie przez Usługobiorcę postanowienia Regulaminu; naruszaniem może być działanie jak i zaniechanie skutkujące naruszeniem obowiązku wynikającego z Regulaminu;
 2. stwierdzenie przez Usługodawcę, że Usługobiorca korzysta z Serwisu w sposób, który stanowi lub poważnie zagraża naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności stanowi lub grozi naruszeniem praw własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy, innych Usługobiorców lub/i Uczestników);
 3. stwierdzenia przez Usługodawcę, że Usługobiorca korzysta z Usług w sposób sprzeczny ich celami i charakterem Serwisu lub stwierdzenia przez Usługodawcę działania naruszającego lub zagrażającego bezpieczeństwu Systemu informatycznego przy pomocy którego funkcjonuje Serwis;
 4. zamknięcia Serwisu, zaprzestania lub zmiany zakresu lub charakteru świadczonych Usług.

Opisane wyżej ważne powody uzasadniające rozwiązanie umowy przez Usługodawcę (w punktach od a do c) stanowią zachowania zabronione niniejszym Regulaminem.

 1. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w jego Danych rejestracyjnych (tj. wprowadzany przy rejestracji lub zmieniony przez Usługobiorcę po rejestracji).
 2. W przypadku rozwiązana umowy o korzystanie z platformy Usług następuje usunięcie Konta Usługobiorcy, w tym usunięcie Danych Usługobiorcy, zgodnie z postanowieniami punktu 5. Regulaminu.
 3. Usługobiorca może rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta zgodnie z postanowieniami punktu 5. Regulaminu.

5. KONTO USŁUGOBIORCY

 1. W wyniku pomyślnie dokonanej rejestracji Usługobiorca otrzymuje do dyspozycji indywidualne Konto Usługobiorcy, do którego loguje się poprzez podanie loginu (tj. adresu e-mail) oraz hasła. Po zalogowaniu Usługobiorca uzyskuje dostęp do platformy Usług oraz do Danych:
 1. Danych wprowadzonych przy procedurze rejestracji;
 2. Danych wprowadzonych lub wygenerowanych w związku z używaniem platformy Usług.
 1. Po zalogowaniu się do Konta Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczaniem, funkcjonalnościami oraz instrukcjami zawartymi w zakładkach pomocy, może modyfikować oraz usuwać Dane, z poszanowaniem praw osób trzecich.
 2. Konto Usługobiorcy zostaje usunięte po okresie 36 miesięcy braku aktywności na Koncie; po tym okresie Usługobiorca zamierzający skorzystać z Usług powinien ponownie się zarejestrować w Serwisie.
 3. Usługobiorca nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobie trzeciej ani w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystania z Serwisu przez osobę trzecią z wykorzystaniem loginu i hasła Usługobiorcy, z zastrzeżeniem udzielania dostępu do Usług Uczestnikom zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu oraz z poszanowaniem ich praw.
 4. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, co traktowane jest jako wypowiedzenie umowy z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym; w takiej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje zwrot kwot wpłaconych tytułem Usług, które już zostały mu udostępnione w Serwisie, z zastrzeżeniem zwrotu wpłaconych kwot w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa i w szczególności praw Klientów indywidulanych, w sytuacji nie wykorzystania Usług.
 5. Usunięcie Konta skutkuje usunięciem Danych Usługobiorcy, z zastrzeżeniem że Usługodawca zachowuje Dane w niezbędnym zakresie dotyczącym Danych rejestracyjnych Usługobiorcy oraz czasu, ilości i rodzaju Usług – w celu zachowania możliwości rozliczenia zakresu korzystania z Serwisu, w niezbędnym ze względu na terminy przedawnienia roszczeń cywilnych zakresie czasowym.
 6. Niezależnie od powyższego Usługodawca może zachowywać zanonimizowane Dane, tj. informacje, które nie pozwalają na identyfikację Usługobiorcy lub/i Uczestnika, w zakresie dotyczącym sposobu korzystania z Serwisu, mających znacznie statystyczne i służące dalszemu rozwojowi Serwisu.
 7. W każdym przypadku Usługodawca może nieodwracalnie usunąć wszelkie Dane lub zablokować do nich dostęp w zakresie, w jakim będzie to konieczne ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. W ramach Serwisu Usługodawca dostarcza w szczególności profesjonalne narzędzia badania kompetencji zawodowych za pośrednictwem Serwisu zgodnie z aktualnym zakresem i rodzajem udostępnianych w nim Usług. Usługobiorca może korzysta
 2. z Serwisu w sposób interaktywny w drodze wprowadzania Danych (wyboru odpowiedzi na pytania testowe) podlegających opracowaniu, które zostaje udostępnione Usługobiorcy w postaci raportu.
 3. Usługobiorca ma możliwość udostępniania poszczególnych Usług (badania kompetencji), zgodnie z opisem funkcjonalności w Serwisie, wybranym Uczestnikom. Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia. W takim przypadku Usługobiorca jest też zobowiązany do zapewniania Uczestnikom warunków odbioru Usług zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z poszanowaniem ich praw.
 4. Usługi, z wyjątkiem Usług demonstracyjnych lub testowych oraz kreatora dokumentów, świadczone są odpłatnie, zgodnie z Cennikiem Usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Płatności realizowane są drogą elektroniczną. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Regulamin dokonywania wpłat dostępny jest w zakładce Regulaminu na stronie internatowej Dotpay.pl
 6. W przypadku nie wykorzystania udostępnionej i opłaconej Usługi Usługodawca z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zwraca kwotę uiszczoną tytułem zapłaty za udostepnienie Usługi
 7. Instrukcje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu oraz sposobu korzystania z Usług zostały zamieszczone w zakładkach dostępnych z poziomu poszczególnych podstron oraz Usług.
 8. Usługobiorca powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie z Usług:
 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz połączenia z Internetem;
 2. zastosowania przeglądarki internatowej umożliwiającej bezpieczną transmisję Danych (SSL);
 3. zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf (np. Adobe Reader).
 1. Ponadto z ogólnych względów bezpieczeństwa Usługobiorca powinien stosować odpowiednie oprogramowanie i inne niezbędne środki ochrony fizycznej i informatycznej zabezpieczające jego system informatyczny przed nieuprawnionym dostępem.
 2. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy mogą zostać zainstalowane pliki cookies – w celu utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu) oraz lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Usługobiorców.
 3. Stosowane przez Usługodawcę zasady ochrony prywatności, w tym w szczególności ochrony danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka ochrony prywatności w Serwisie w zakładce Polityka prywatności.
 4. Usługodawca jest uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie i rodzaju Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, o zaprzestaniu działalności Serwisu lub jego poszczególnych elementów.
 5. W szczególności Usługodawca może dokonać zmiany sposobu i zakresu świadczenia Usług celem dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, poprawienia lub ulepszenia ich funkcjonalności.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

 1. Usługi są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługobiorca oraz Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia świadczenie Usług wobec Usługobiorcy oraz udział w Usługach Uczestnika, który nie zaakceptował Regulaminu.
 2. Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw osób trzecich.
 3. Uczestnik biorący bezpośredni udział w Usłudze może zostać poproszony o podanie następujących Danych: Imię i Nazwisko oraz adres mailowy.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę i/lub Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
 1. zapoznałem(am) się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
 2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Serwisu i zobowiązuję się do korzystania z nich zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 3. Dane rejestracyjne lub Dane wprowadzane przeze mnie w trakcie korzystania z Usług są prawdziwie, zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności nie są wprowadzane Dane dotyczące innych osób bez ich wiedzy i zgody);
 4. przyjmuję do wiadomości, że mój udział w Serwisie jest dobrowolny oraz przysługują mi uprawnienia wynikające z Regulaminu oraz z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności;
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym i w celu realizacji Usług zgodnie ich charakterem oraz postanowieniami Regulaminu oraz przez podmiot obsługujący System informatyczny Usługodawcy (w zakresie niezbędnym do tej obsługi); przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania moich Danych osobowych;
 7. administratorem Danych osobowych Uczestników jest Usługobiorca;
 8. administratorem Danych osobowych w zakresie Danych niezbędnych do rejestracji w Serwisie (zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu) jest Usługodawca;
 9. wyrażam zgodę na zmianę przez Usługodawcę elementów Serwisu, Systemu informatycznego, Danych i Usług w celu usunięcia wad, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu oraz w celu poprawy lub ulepszania funkcjonalności oraz rozwoju poziomu świadczonych Usług Serwisu, w tym także: usuwanie i modyfikowanie ww. elementów, blokowania Usługobiorcom lub/i Uczestnikom dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz podjęcie wszelkich innych dozwolonych lub wymaganych przez prawo niezbędnych czynności związanych z Serwisem.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACJNE

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu w zakresie określonych w niniejszym Regulaminie oraz w sprawach dotyczących samego Regulaminu. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres e-mail info@hr24.pl, w temacie wiadomości należy wpisać dużymi literami: „REKLAMACJA”. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ujawnieniu się przyczyny reklamacji oraz najdalej w terminie 30 dni po ujawnieniu się tej przyczyny.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie Usługobiorcy (adres e-mail),
 2. przedmiot reklamacji i opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 1. Reklamacje, nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje drogą elektroniczną na adres podany w treści reklamacji.

9. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonać zmian Regulaminu lub jego załączników.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu lub jego załączników, Usługodawca zawiadamia o tym Usługobiorców poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie adres e-mail Usługobiorcy na podany w Danych rejestracyjnych informacji o wprowadzonych zmianach.
 3. Nowy Regulamin wchodzi w życie po 7 dniach od dnia zawiadomienia Usługobiorców, z zastrzeżeniem zmian wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Usługobiorca może nie zaakceptować Regulaminu i zaprzestać korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu i tym samym rozwiązanie umowy z Usługodawcą, z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania opłaconych już Usług na dotychczasowych zasadach.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dąży do tego, aby Serwis działał poprawnie i bez zakłóceń, jednakże tego nie gwarantuje; z przyczyn wewnętrznych niedoskonałości lub z przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności z powodu siły wyższej, awarii Systemu informatycznego lub w związku próbami niedozwolonej ingerencji w Serwis, mogą występować czasowe zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub może dojść do usunięcia Danych. Przerwy w funkcjonowaniu Serwisu mogą również wynikać z konieczności eliminowania ww. przeszkód, dokonywania czasowego serwisu Infrastruktury informatycznej, napraw, dokonywania zmian lub udoskonalania Serwisu. W takich przypadkach Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie pozwalają na takie organicznie.
 2. Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu w celu jego konserwacji lub modernizacji (Usługodawca dokona odpowiedniego zawiadomienia Usługobiorców oraz rozliczenia ewentualnie nie wykorzystanych z tego powodu a opłaconych Usług).
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Usługobiorców i/lub Uczestników ze sprzętu komputerowego pozbawionego fizycznej lub informatycznej ochrony lub konsekwencje nienależycie zabezpieczonych Danych służących do logowania na Konto Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Usługobiorców i/lub Uczestników; Usługodawca może jednak odpowiednio zareagować w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu.
 5. Usługobiorcy i/lub Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść wprowadzanych przez siebie Danych.
 6. W przypadku Klientów firmowych odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości wniesionych opłat za Usługę, z którą związana jest odpowiedzialność Usługodawcy do wysokości opłat za maksymalnie okres 3 miesięcy oraz wyłącznie do bezpośrednich następstw zdarzenia związanego z odpowiedzialnością Usługodawcy, o ile przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – w takim przypadku ograniczenie odpowiedzialności zostaje uchylone w zakresie wymaganym przez prawo.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin oraz związane z nimi stosunki prawne podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni Regulaminu, która w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu niezgodne z prawem są nieważne w zakresie tej niezgodności. W ich miejsce postanowień uznanych z jakiekolwiek przyczyny za nieważne lub bezskuteczne zastosowania znajdą odpowiednie postanowienia przepisów prawa.
 5. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części (punkt, zdanie, część zdania), pozostałe postanowienia pozostają w mocy .
 6. Usługodawca może dokonać zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Serwisu w każdym momencie, z zastrzeżeniem udostępnienia opłaconych już Usług lub zwrotu płatności za te Usługi. W takim przypadku Usługodawca umieści informację o zawieszeniu lub zakończeniu działalności w Serwisie.
 7. Spory pomiędzy Usługobiorcami a Usługodawcą będą rozstrzygane w drodze postępowania pojednawczego. W przypadku Klientów firmowych dla rozstrzygnięcia sporu sądowego właściwym będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIKI

 1. CENNIK
 2. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

+48 506 038 864