Regulamin

serwisu internetowego HR24

Każda osoba zamierzająca korzystać z jakiejkolwiek usługi w ramach serwisu HR 24 jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.

 

 

TREŚĆ REGULAMINU

 

 1. DEFINICJE
 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 3. ZAKRES I RODZAJE USŁUG
 4. ZAŁOŻENIE KONTA. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 5. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU
 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE
 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACJNE
 8. ZMIANY REGULAMINU
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 1. DEFINICJE

 

Nazwy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin HR 24 określający warunki i zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 • Usługa – usługa/usługi zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie wspomagania procesów rekrutacyjnych i zarządczych w MSP/SME, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną przy pomocy Serwisu na podstawie art. 18  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.); celem usług jest pomoc w optymalizacji zatrudniania na rynku pracy zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami i predyspozycjami pracodawców i osób zatrudnianych, a także pomoc w określaniu predyspozycji zawodowych osobom zainteresowanym;
 • Serwis – platforma internetowa znajdująca się pod adresem hr24.com.pl, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi, prowadzona przez spółkę HR 24 Sp. z o.o. i będąca własnością HR 24 Sp. z o.o.;
 • System informatyczny – system teleinformatyczny, stanowiący infrastrukturę Serwisu, służący do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie, bazy danych, strukturę oraz szatę graficzną Serwisu;
 • Usługodawca – spółka HR 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3 (60 -587), posiadająca nr KRS 0000363931, nr NIP 7811856069 oraz nr REGON 301536489, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości opłacony, posiadająca adres poczty elektronicznej info@hr24.com.pl oraz serwis internatowy HR 24, świadcząca usługi jako agencja pracy tymczasowej, wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu;
 • Usługobiorca – każdy podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, korzystający z Usługi, w szczególności który dokonał rejestracji w Serwisie i/lub przetwarza w nim dane (w tym m. in. wprowadza dane, modyfikuje, pobiera lub wyświetla dane), jest pełnoletni (w przypadku osób fizycznych) oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Klient firmowy – Usługobiorca będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) korzystający z Usług w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą;
 • Klient indywidualny – Usługobiorca będący osobą fizyczną i nie będący Klientem firmowym;
 • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która bierze bezpośredni udział w Usłudze; osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może wziąć udział w Usłudze za uprzednią zgodą swego przedstawiciela ustawowego;
 • Dane – jakiekolwiek dane i informacje wprowadzone przez Usługobiorcę lub Uczestnika do Serwisu lub/i ich opracowania wykonane przez Usługodawcę w ramach Usług, w tym dane osobowe Usługobiorców i Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 • Konto – oznacza przydzieloną Usługobiorcy w wyniku rejestracji w Serwisie przestrzeń w Systemie informatycznym wraz z funkcjonalnościami informatycznymi, pozwalającymi na korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Konto pozwala na wybór i zakup Usług oraz korzystanie z Usług przez Usługobiorcę, przeglądanie wyników Usług, zmianę Danych służących do rejestracji Konta, wykonywanie płatności i in. czynności zgodnie z zasadami funkcjonowania Serwisu i zakresem świadczonych przez Usługobiorcę Usług.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • Regulamin określa zakres, warunki i zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, w tym warunki rejestracji, zakładania Konta, zawierania i rozwiązywania umowy z Usługodawcą.
 • Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej z Usługobiorcą drogą elektroniczną.
 • Regulamin zostaje udostępniony w zakładce Serwisu „HR24” w formacie PDF pozwalającym na jego odtwarzanie i przechowywanie.
 • Serwis, działający w oparciu o System informatyczny, umożliwia Usługobiorcom korzystanie z zaawansowanych Usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego.
 • Szczegółowy opis narzędzi merytorycznych dzięki którym Usługodawca świadczy Usługi znajduje się w Serwisie. Przed zakupem Usługi Usługobiorca powinien zapoznać się z ww. opisem narzędzi.
 • Właścicielem i operatorem Serwisu jest Usługodawca; Serwis oraz treści udostępniane w Serwisie celem świadczenia Usług podlegają ochronie wynikającej z praw własności intelektualnej, obejmującej w szczególności elementy graficzne, układ stron Serwisu oraz jakichkolwiek inne jego elementy stanowiące przedmiot praw własności intelektualnej; ochronie prawnej podlegają w szczególności stosowane w ramach Usług narzędzia badania kompetencji zawodowych. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek dorozumianej lub innej licencji na korzystanie z przysługujących mu praw własności intelektualnej i umożliwia korzystanie z nich wyłącznie w ramach Usług.

 

 1. ZAKRES I RODZAJE USŁUG

 

 • Usługodawca świadczy w Serwisie Usługi dla Klientów firmowych oraz dla Klientów indywidualnych. Usługi są odpłatne z wyjątkiem limitowanych Usług w wersji demonstracyjnej lub testowej.
 • Usługodawca udostępnia następujące rodzaje Usług na rzecz Klientów firmowych:
  • badania kompetencji Uczestników testami psychologicznymi lub/i testami kognitywnymi;
  • rekrutacyjne badania kompetencji Uczestników (o funkcjonalności typu workflow);
  • badania kompetencji metodą 360 stopni polegające na ocenie Uczestników przez ich otoczenie (w badaniu biorą udział współpracownicy, podwładni, przełożeni); z drugiej strony Uczestnicy oceniają swoje otoczenie oraz siebie;
  • badania okresowe kompetencji Uczestników.

Usługi są udostępnianie Klientom firmowym z odpowiednimi do rodzaju Usług funkcjonalnościami umożliwiającymi zarządzanie badaniami w trybie projektowym, takimi jak zarządzanie Uczestnikami badań, terminami badań, rodzajem badań, wyborem testów, zarządzanie raportami z badań, ustalaniem osób odpowiedzialnych za dany projekt badania kompetencji, zarządzaniem płatnościami za korzystanie z Usług.

 • Usługodawca udostępnia następujące Usługi na rzecz Klientów indywidulanych: badania kompetencji Uczestnika testami psychologicznymi lub/i testami kognitywnymi. Usługi są udostępnianie Klientom indywidualnym z odpowiednimi do rodzaju Usług funkcjonalnościami umożliwiającymi zarządzanie wyborem Usług, zarządzanie raportami oraz płatnościami za korzystanie z Usług.
 • Usługodawca może wprowadzić nowe Usługi lub/i funkcjonalności Usług udostępnianie w Serwisie, w tym odpłatne, a także dokonywać zmian Usług lub/i funkcjonalności zmierzających do eliminacji błędów, poprawy jakości działania i doskonalenia Usług.
 • Usługodawca oferuje Usługi w stanie takim-jakie-są prezentowane w Serwisie; Usługodawca umożliwia zapoznanie się z Usługami w limitowanej i nieodpłatnej wersji demonstracyjnej lub testowej.

 

 1. REJESTRACJA. ZAŁOŻENIE KONTA. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 • W celu świadczenia Usług Usługodawca zawiera z Usługobiorcą umowę o świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia procedury rejestracji przez Usługobiorcę w Serwisie i założenia Konta Usługobiorcy.
 • Rejestracja Usługobiorcy w Serwisie obejmuje następujące kroki:
 • Usługobiorca wprowadza wymagane Dane do formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie (w przypadku Klienta indywidualnego: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, kod captcha, ustalenie hasła dostępu; w przypadku Klienta firmowego: firma przedsiębiorcy, adres siedziby, adres e-mail, nr telefonu, nr NIP, nr REGON, strona WWW, Imię i Nazwisko menadżera konta oraz jego e-mail, kod captcha, ustalenie hasła dostępu);
 • Usługobiorca wyraża zgodę na treść Regulaminu poprzez zaznaczenie pola wyboru przy odnośnym oświadczeniu; nie wyrażenie zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji;
 • Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zaznaczenie pola wyboru przy odnośnym oświadczeniu; nie wyrażenie zgody na zasady przetwarzania danych osobowych powoduje przerwanie procedury rejestracji;
 • Usługobiorca potwierdza wysłanie powyższych Danych i żądanie zarejestrowania go w Serwisie poprzez kliknięcie na przycisk znajdujący się w dolnej części formularza rejestracji „Wyślij i zarejestruj ”;
 • w przypadku poprawnego wypełnienia formularza rejestracji procedura rejestracji kończy się wyświetleniem komunikatu o pomyślnie dokonanej rejestracji i założeniu Konta; informacja o założeniu Konta zostaje przesłana na adres e-mail Usługobiorcy;
 • w przypadku podania błędnych Danych wyświetlany jest komunikat o błędzie; Usługobiorca ma możliwość korekty błędu lub zakończenia procedury rejestracji.
 • Szczegółowa instrukcja dotyczące procedury rejestracji została opisana w zakładce Pomocy dostępnej w Serwisie. Usługobiorca przy rejestracji powinien postępować zgodnie z wskazówkami przedstawionymi w Pomocy.
 • W wyniku rejestracji Usługobiorca otrzymuje do dyspozycji indywidualne Konto Usługobiorcy, do którego loguje się poprzez podanie loginu (tj. adresu e-mail) oraz hasła. Po zalogowaniu Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usług oraz do następujących Danych:
 • Danych wprowadzonych przy procedurze rejestracji;
 • w przypadku Klienta indywidualnego – następujących Danych: ;
 • w przypadku Klienta firmowego – następujących Danych: .
 • Po zalogowaniu się do Konta Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczaniem, funkcjonalnościami oraz instrukcjami zawartymi w zakładce Pomocy oraz z poszanowaniem praw osób trzecich. Po zalogowaniu Usługobiorca może modyfikować następujące Dane:
 • w przypadku Klienta indywidualnego:      ;
 • w przypadku Klienta firmowego: .
 • Konto Usługobiorcy zostaje usunięte po okresie 36 miesięcy braku aktywności na Koncie; po tym okresie Usługobiorca zamierzający skorzystać z Usług powinien ponownie się zarejestrować w Serwisie.
 • Usługobiorca nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy udostępniać loginu lub hasła do Serwisu osobie trzeciej ani w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystania z Serwisu przez osobę trzecią z wykorzystaniem loginu i hasła Usługobiorcy.
 • Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, co traktowane jest jako wypowiedzenie umowy z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym; Usługobiorcy nie przysługuje zwrot kwot wpłaconych tytułem Usług, które zostały mu udostępnione w Serwisie.
 • Usunięcie Konta skutkuje usunięciem Danych Usługobiorcy. Jednakże Usługodawca zachowuje Dane w niezbędnym zakresie dotyczącym Danych rejestracyjnych Usługobiorcy oraz czasu, ilości i rodzaju Usług – w celu zachowania możliwości rozliczenia Usługi oraz udokumentowania faktu wykonania Usługi na rzecz Usługobiorcy, w niezbędnym ze względu na terminy przedawnienia roszczeń cywilnych zakresie czasowym.
 • Niezależnie od powyższego Usługodawca może zachowywać zanonimizowane Dane, tj. takie dane i informacje, które nie pozwalają na identyfikację Usługobiorcy lub/i Uczestnika, w zakresie dotyczącym sposobu korzystania z Usług, mających znacznie statystyczne i służące dalszemu rozwojowi Usług. W każdym przypadku Usługodawca może nieodwracalnie usunąć Dane w zakresie, w jakim będzie to konieczne ze względu na obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi/Usług z ważnych powodów, z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu grożących szkodą – ze skutkiem natychmiastowym. Przez ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług rozumie się w szczególności:
 • naruszenie przez Usługobiorcę postanowienia Regulaminu; naruszaniem może być działanie jak i zaniechanie skutkujące naruszeniem obowiązku wynikającego z Regulaminu;
 • stwierdzenie przez Usługodawcę, że Usługobiorca korzysta z Usług w sposób, który stanowi lub poważnie zagraża naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności stanowi lub grozi naruszeniem praw własności intelektualnej, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych jakichkolwiek podmiotów (w tym Usługodawcy, innych Usługobiorców lub/i Uczestników);
 • stwierdzenia przez Usługodawcę, że Usługobiorca korzysta z Usług w sposób sprzeczny ich celami i charakterem Serwisu lub stwierdzenia przez Usługodawcę działania naruszającego lub zagrażającego bezpieczeństwu Systemu informatycznego przy pomocy którego funkcjonuje Serwis;
 • zamknięcia Serwisu, zaprzestania lub zmiany zakresu lub charakteru świadczonych Usług.

Opisane wyżej ważne powody uzasadniające rozwiązanie umowy przez Usługodawcę (w punktach od a do c) stanowią zachowania zabronione niniejszym Regulaminem.

 • Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę przez Usługodawcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w jego Danych rejestracyjnych (tj. wprowadzany przy rejestracji lub zmieniony przez Usługobiorcę  po rejestracji).
 • W przypadku rozwiązana umowy o świadczenie Usługi następuje usunięcie Konta Usługobiorcy, w tym usunięcie Danych Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu 9 i 4.10 Regulaminu.

 

 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 

 • Usługodawca jest uprawniony do decydowania o funkcjonalności, przeznaczeniu, tematyce, zakresie i rodzaju Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i poszczególnych Usług, o zaprzestaniu działalności Serwisu oraz zaprzątania świadczenia poszczególnych Usług.
 • W szczególności Usługodawca może dokonać zmiany sposobu i zakresu świadczenia Usług celem dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, poprawienia lub ulepszenia ich funkcjonalności.
 • W ramach świadczonych Usług Usługodawca dostarcza w szczególności profesjonalne narzędzia badania kompetencji zawodowych za pośrednictwem Serwisu zgodnie z aktualnym zakresem i rodzajem świadczonych Usług. Usługobiorca korzysta z Usług w sposób interaktywny w drodze wprowadzania Danych podlegających badaniu a następnie metodycznemu opracowaniu, którego wynik otrzymuje Usługobiorca. Ze względu na charakter Usług Dane podlegające badaniu wprowadzone jednokrotnie do Serwisu wiążą się z jednokrotnym skorzystaniem z jednostkowej Usługi (obejmującej natychmiastowe opracowanie tych Danych).
 • W przypadku Klienta firmowego bezpośrednim Uczestnikiem, na rzecz którego świadczona jest Usługa (badania kompetencji), może być inna osoba niż osoba dokonująca rejestracji (w imieniu Klienta firmowego). Każdy Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.
 • Usługobiorca, w szczególności Klient firmowy, jest zobowiązany do zapewnienia warunków odbioru Usług zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Usługi, z wyjątkiem Usług demonstracyjnych lub testowych, świadczone są odpłatnie, zgodnie z Cennikiem Usług stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Płatności realizowane są drogą elektroniczną Dotpay. W tym celu Usługodawca zawarł umowę z Dotpay, które zajmuje się obsługą płatności. Dotpay uzyskuje jedynie Dane niezbędne do realizacji konkretnej płatności , a Usługodawca otrzymuje jedynie Dane w zakresie faktu realizacji konkretnej płatności w postaci przelewu.
 • Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu oraz sposobu korzystania z Usług zostały zamieszczone w zakładce Pomocy oraz FAQ.
 • Usługobiorca powinien dysponować następującymi minimalnymi warunkami technicznymi umożliwiającymi mu korzystanie z Usług:
 • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz połączenia z Internetem;
 • zastosowania przeglądarek internatowych;
 • zastosowania w niektórych przypadkach oprogramowania;
 • Ponadto z ogólnych względów bezpieczeństwa Usługobiorca powinien stosować odpowiednie oprogramowanie i inne niezbędne środki ochrony fizycznej i informatycznej zabezpieczające jego system informatyczny przed nieuprawnionym dostępem.
 • W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy mogą zostać zainstalowane:
 • pliki cookies – w celu ;
 • .
 • Stosowane przez Usługodawcę zasady ochrony prywatności, w tym w szczególności ochrony danych osobowych zostały zamieszczone w zakładce Polityka ochrony prywatności (___).

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE

 

 • Usługi są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługobiorca oraz Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia świadczenie Usług wobec Usługobiorcy oraz udział w Usługach Uczestnika, który nie zaakceptował Regulaminu.
 • Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem praw osób trzecich.
 • Akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę i/lub Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
 • zapoznałem(am) się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
 • dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług Serwisu i zobowiązuję się do korzystania z nich zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; ;
 • Dane rejestracyjne lub Dane wprowadzane przeze mnie w trakcie korzystania z Usług są prawdziwie, zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności nie są wprowadzane Dane dotyczące innych osób bez ich wiedzy i zgody);
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z Polityką prywatności – w zakresie niezbędnym do i w celu realizacji Usług zgodnie ich charakterem, w szczególności uwzględniając zasady funkcjonowania Serwisu oraz zakres i rodzaje Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także wyrażam zgodę na powierzenie przetwarzania moich Danych osobowych innemu podmiotowi obsługującemu System informatyczny Usługodawcy w zakresie niezbędnym do tej obsługi;
 • przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich Danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich Danych osobowych zamieszczonych w Serwisie oraz ich poprawiania;
 • wyrażam zgodę na zmianę przez Usługodawcę elementów Serwisu, Systemu informatycznego, Danych i Usług w celu usunięcia naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu oraz w celu poprawy lub ulepszania funkcjonalności oraz rozwoju poziomu świadczonych Usług Serwisu, w tym także: usuwanie i modyfikowanie ww. elementów, blokowania Usługobiorcom lub/i Uczestnikom dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz podjęcie wszelkich innych dozwolonych przez prawo niezbędnych czynności związanych z Serwisem.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACJNE

 

 • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług, drogą elektroniczną na adres e-mail info@hr24.com.pl, wpisując w temacie wiadomości dużymi literami: „REKLAMACJA”.
 • Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Usługobiorcy (adres e-mail),
 • przedmiot reklamacji,
 • opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 • Reklamacje, nie spełniające powyższych wymagań nie będą rozpatrywane.
 • O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje drogą elektroniczną na adres podany w treści reklamacji.

 

 1. ZMIANY REGULAMINU

 

 • Usługodawca może dokonać zmian Regulaminu lub jego załączników.
 • W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu lub jego załączników, Usługodawca zawiadamia o tym Usługobiorców poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie adres e-mail Usługobiorcy na podany w Danych rejestracyjnych informacji o wprowadzonych zmianach.
 • Nowy Regulamin wchodzi w życie po 7 dniach od dnia zawiadomienia Usługobiorców. Usługobiorca może nie zaakceptować Regulaminu i zaprzestać korzystania z Serwisu poprzez usunięcie swojego Konta z Serwisu i rozwiązanie umowy, z zastrzeżeniem możliwości wykorzystania opłaconych już Usług na dotychczasowych zasadach .

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 • Usługodawca dąży do tego, aby Serwis działał poprawnie i bez zakłóceń, jednakże tego nie gwarantuje; w szczególności Usługodawca dostarcza Usługobiorcom Serwis w stanie takim-jakim-jest; z przyczyn wewnętrznych niedoskonałości lub z przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności z powodu siły wyższej, awarii Systemu informatycznego lub próbami niedozwolonej ingerencji w Serwis, mogą występować czasowe zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub może dojść do usunięcia Danych.
 • Usługodawca ma prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu w celu jego konserwacji lub modernizacji.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez Usługobiorców i Uczestników ze sprzętu komputerowego pozbawionego fizycznej lub informatycznej ochrony lub konsekwencje nienależycie zabezpieczonych Danych służących do logowania na Konto Serwisu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane do Serwisu przez Usługobiorców i Uczestników; Usługodawca może jednak odpowiednio zareagować w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu.
 • Usługobiorcy i Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść wprowadzanych przez siebie Danych.
 • Odpowiedzialność Usługodawcy, o ile przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, jest ograniczona do wysokości wniesionych opłat za daną Usługę lub do kwoty 25 zł.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni Regulaminu, która w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji Regulaminu.
 • W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części (punkt, zdanie, część zdania), Strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Regulaminu w najszerszym możliwym zakresie.
 • Usługodawca może dokonać zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Serwisu w każdym momencie, z zastrzeżeniem udostępnienia opłaconych Usług. W takim przypadku Usługodawca umieści informację o zawieszeniu lub zakończeniu działalności w Serwisie.
 • Spory pomiędzy Usługobiorcami a Usługodawcą będą rozstrzygane w drodze postępowania pojednawczego. W przypadku sporu sądowego właściwym będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy, z zastrzeżeniem ewentualnych odmiennych postanowień wynikających z przepisów prawa.

 

 

         ZAŁĄCZNIKI

 

 1. CENNIK
 2. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI