LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Testy psychologiczne – Online


Bateria testów HR24 jest elektronicznym zestawem testów do badania predyspozycji zawodowych osób oraz opisu stanowisk pracy.

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne od wielu lat wykorzystywane są w diagnozie osobowości, posiadanych kompetencji lub potencjału intelektualnego. Na przestrzeni życia, człowiek spotyka się z nimi wielokrotnie, zazwyczaj w środowisku zawodowym np. testy rekrutacyjne, testy dla kierowców zawodowych. Testy psychologiczne mogą mieć postać tradycyjnego papierowego arkusza lub ankiety z dołączonym kluczem interpretacji wyników ale w środowisku biznesowym testy przyjęły się w formie elektronicznej (online) z wbudowanym generatorem raportów. Rozwiązanie w chmurze to doskonała oferta dla działu HR – testy dostępne są z każdego miejsca i o każdej porze a generowane raporty opisowe mogą trafić do dowolnie wskazanego odbiorcy.

Testy psychologiczne dla działu HR coraz częściej wspomagają realizację projektów selekcyjnych i rekrutacyjnych, za ich stosowaniem przemawia relatywnie niski koszt przeprowadzenia takiej diagnozy a także szybki czas testowania. Obszerny raport analityczny wraz z interpretacją wyników w postaci opisowej, graficznej i cyfrowej to podstawowe wymaganie wobec prawidłowo skonstruowanego testu psychologicznego dla działu HR.
Ważnymi cechami testów psychologicznych są ich parametry jakościowe, do których można zaliczyć:

 • standaryzacja testu
 • normy testu
 • walidacja testu
 • adaptacja kulturowa jeśli jest pochodzenia zagranicznego

Osoby wykorzystujące testy psychologiczne w życiu zawodowym muszą pamiętać że test jest tylko narzędziem wspomagającym nas w podjęciu decyzji, którą to zawsze podejmuje człowiek.

Testy psychologiczne – charakteryzacja i podział

Testy kompetencji

Testy kompetencji pomogą Ci w odnalezieniu swoich mocnych stron oraz drogi rozwoju zawodowego, a pracodawcy w sprawdzeniu użyteczności kandydata aplikującego na wybrane stanowisko. Te testy psychologiczne pracownika umożliwiają zbadanie przedstawionych poniżej kompetencji miękkich, czyli kwestii, które w przyszłości ułatwią zbudowanie ścieżki kariery:

 • sumienność przy wykonywaniu obowiązków,
 • otwartość oraz komunikatywność,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • organizacja czasu pracy,
 • umiejętności kierownicze,
 • orientacja na klienta.

Testy osobowościowe

Nasze testy osobowościowe to nowoczesne narzędzia, które pozwalają na porównanie cech kandydata z profilem stanowiska, o które się ubiega i na ocenę zgodności jego wyników z oczekiwaniami pracodawcy. Są to testy psychologiczne, które pozwalają na ustalenie jaki typ osobowości posiada wybrany kandydat oraz jego dopasowanie do wybranej posady. Do najbardziej rozpoznawalnych testów należą między innymi testy rozwoju zawodowego DiSC Classic, które ustalają poziom ekstrawertyzmu w danej osobie, a także jego ukierunkowanie na poszczególne sfery życia:

 • poznanie lub intuicję,
 • odczuwanie lub myślenie,
 • obserwację lub osądzanie.

Testy pracownicze

Testy pracownicze to ceniony sposób na systematyczne kontrolowanie kompetencji pracowników zatrudnionych wcześniej przez firmę. Oprócz sprawdzenia ich umiejętności oraz ich przystosowania do wymagań danego przedsiębiorstwa, ułatwiają one przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb rozwojowych organizacji. Zidentyfikowanie nieprawidłowości oraz zbadanie dostępnych metod rozwoju umożliwi firmie prężną ekspansję. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z testami psychologicznymi HR24, które ułatwią rekrutację oraz ocenę okresową pracowników.

Testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne pozwalają na zgromadzenie informacji o typach inteligencji i umiejętnościach potencjalnego pracownika oraz ocenę ich przydatności na stanowisku, o które się ubiega. W zależności od charakterystyki danej posady, mogą się one opierać na zadaniach wykorzystujących:

 • analogie, klasyfikacje, słownictwo, sylogizmy (zdolności werbalne),
 • szeregi figur, sześciany (umiejętności wizualno-przestrzenne),
 • rachunki, zadania arytmetyczne, szeregi cyfr (inteligencja logiczno-matematyczna),
 • czy porównywanie słów i obrazów (zdolności administracyjne).

Wysoka jakość testów jest zagwarantowana doświadczeniem współpracujących z nami psychologów i doradców zawodowych. Narzędzia, które Państwu oferujemy: testy kompetencji, testy osobowościowe, testy rekrutacyjne oraz testy psychologiczne.


Testy osobowości badające cechy osobowości (SOFTSkill)


Testy SOFTSKILL badają takie cechy jak:

 • stosunek do wykonywanej pracy,
 • zdolności społeczne/interpersonalne,
 • talent do zarządzania personelem,
 • motywacja dokonań i odnoszonych sukcesów.

Testy psychologiczne pracownika, występujące pod nazwą SOFTSKILL, umożliwiają poznanie cech osobowości, którymi odznacza się kandydat oraz tego, w jaki sposób odnoszą się one do jego aktywności zawodowej. Opracowany wcześniej profil stanowiska jest porównywany z wynikami osiągniętymi przez osobę zainteresowaną podjęciem pracy. Następnie, weryfikowana jest ich zgodność, czyli przystosowanie kandydata do wymagań stanowiska, o które się ubiega. SOFTSKILL to testy psychologiczne, które można dowolnie modyfikować, aby zbadać kompetencje, które są cenione przez daną organizację.


Testy oceniające zdolności intelektualne (MasterMIND)


Testy psychologiczne MASTERMIND badają:

 • zdolność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność uczenia się (jak szybko kandydat będzie zdobywał doświadczenie)
 • myślenie abstrakcyjne i przestrzenne
 • zdolności administracyjne

MASTERMIND jest modułem testów mierzących inteligencję kandydatów. Z jego pomocą można sprawdzić, którymi z następujących zdolności intelektualnych, cechuje się rekrutowana osoba:

 • Werbalne – słownictwo, analogie, sylogizmy, klasyfikacje, diagramy, czytanie ze zrozumieniem
 • Liczbowe – szeregi cyfr, zadania arytmetyczne, rachunki
 • Figuratywne – sześciany, szeregi figur
 • Administracyjne – porównywanie słów, porównywanie obrazków

Test MASTERMIND, czyli sprawdzenie zdolności intelektualnych, wykorzystywane jest w podobny sposób jak testy psychologiczne. HR, tj. dział zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, może porównać je z opracowanymi wcześniej profilami stanowisk, aby zbadać stopień dopasowania kandydata do pracy, którą będzie wykonywał. Każdy z testów posiada indywidualnie dobrany limit czasu, podczas którego musi zostać rozwiązany przez osoby ubiegające się o wybraną posadę.
Moduł: Tworzenie i profilowanie stanowiska pracy (PROFile)

35 zdefiniowanych kryteriów zawodowych, zebranych w 4 grupy:

 • postawa w pracy
 • stabilność emocjonalna
 • zachowania społeczne
 • zdolności intelektualne

Bank pytań do rozmowy z kandydatami (NQuire)


Bank zawiera 340 pytań, wyselekcjonowanych i ocenionych jakościowo przez asesorów. Idealne narzędzie do budowania arkuszy wywiadu z kandydatami i pracownikami.+48 506 038 864