LOGOWANIE | REJESTRACJA

Produkty
HR24

Testy kompetencji społecznych SOFTSkill


Testy kompetencji społecznych SOFTSkill badają takie obszary jak nastawienie do pracy, stabilność emocjonalna, umiejętności interpersonalne, umiejętności kierownicze, motywacja. Pełna bateria zawiera 200 pytań, każda odpowiedź jest prawidłowa pod warunkiem że jest szczera. Bateria testowa SOFTSkill jest elastyczna co oznacza że mamy możliwość wyłączania niektórych obszarów kompetencyjnych z przeprowadzanej diagnozy, skracamy wtedy czas badania kandydatów.

W skład baterii diagnozującej cechy osobowościowe SOFTSkill wchodzą testy:

 • ambicje kierownicze - potrzeba wywierania wpływu na ludzi i przebieg wydarzeń. Zainteresowanie pełnieniem ról kierowniczych w grupie. Wysokie wyniki uzyskują osoby o znacznej, naturalnej potrzebie kierowania innymi.
 • aprobata społeczna - miara dążenia do wywołania pozytywnego wrażenia na innych. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do dopasowywania się do norm i oczekiwań otoczenia. Niskie rezultaty opisują osoby niezależne, zdecydowane, bardziej krytyczne.
 • asertywność - stopień ważności, jaki dana osoba przywiązuje do własnych przekonań i interesów, obstaje przy swoim zdaniu nawet, jeśli otoczenie wywiera nacisk, aby od niego odstąpić.
 • działanie i myślenie - preferowany styl funkcjonowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Wysokie wyniki uzyskują osoby refleksyjne, analityczne, skłonne do rozważań. Niskie wyniki uzyskują osoby dynamiczne, spontaniczne działające pod wpływem impulsu.
 • elastyczność - zdolności adaptacyjne. Stopień w jakim dana osoba potrafi dostosować się do zmian w pracy. Gotowość do zmiany priorytetów.
 • entuzjazm - poziom aktywności, zaangażowania w pracę, nowe przedsięwzięcia, skłonność do podejmowania inicjatywy.
 • manipulacja - sposób wywierania wpływu na ludzi. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do pośredniego, nieformalnego oddziaływania na otoczenie. Niskie rezultaty charakteryzują osoby działające wprost, otwarte, bezpośrednie.
 • motywacja osiągnięć - ukierunkowanie na wynik. Potrzeba osiągania sukcesów i wysokich rezultatów. Cecha ta ujawnia się poprzez silę przebicia i niezłomne dążenie do wykonania zadania.
 • sumienność - potrzeba uporządkowania rzeczywistości: rzetelnego wykonania zadań, utrzymania kontroli, zachowania porządku, przywiązania do tradycji i zasad oraz poczucie odpowiedzialności za własne działania i słowa.
 • postawa menedżera - mierzy poziom zdolności kierowniczych w zakresie preferowanego sposobu organizowania pracy grupy. Wysokie wyniki oznaczają preferencje do demokratycznego stylu kierowania, a niskie do stylu autorytarnego.
 • umiejętności społeczne - poziom umiejętności społecznych w zakresie nawiązywania kontaktów, swobody poruszania się między ludźmi w różnych sytuacjach społecznych. Stopień ekstrawersji (w przeciwieństwie do introwersji).
 • odporność na stres - stabilność emocjonalna. Tendencja do postrzegania pozytywnych lub negatywnych stron danej sytuacji. Umiejętność korzystania z technik redukowania napięcia.
 • poczucie kontroli - stopień, w jakim człowiek przypisuje wyniki pracy czynnikom wewnętrznym (własnym możliwościom), a w jakim - czynnikom zewnętrznym (np. szczęściu lub zachowaniu innych).

+48 506 038 864