Ocena 360 stopni

Narzędzie diagnostyczne on-line generujące precyzyjny raport HR dla Twojej firmy

Ocena 360 stopni to doskonałe uzupełnienie wiedzy o otoczeniu pracowników oraz ich poziomie kompetencji. Narzędzie umożliwia pozyskiwanie i zestawianie informacji płynących z różnych źródeł, w tym: od przełożonego, podwładnego, osób z równoległych stanowisk, a także tych znajdujących się na zewnątrz organizacji, np. klientów. Ocena 360 pomoże Ci w znalezieniu najlepszych kandydatów dla Twojej firmy.

Możliwości modułu:

  • Wybór gotowych kompetencji wraz z pytaniami
  • Możliwość budowania własnych kompetencji i pytań
  • Generator raportów i wykresów
  • Możliwość śledzenia trendów

Zakładane efekty badania z wykorzystaniem metody 360 stopni:

  • Uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji zwrotnej na temat, jak pracownicy postrzegani są z perspektywy innych osób: współpracowników, przełożonych, pracowników podległych,
  • Uzyskanie informacji o mocnych i słabych stronach w zakresie kompetencji kluczowych na danym stanowisku pracy,
  • Poprawa efektywności pracy osób ocenianych poprzez uzyskiwanie wglądu co do ich rzeczywistego stylu funkcjonowania oraz poprzez dostarczenie możliwości skonfrontowania oceny uzyskanej z przynajmniej trzech niezależnych od siebie źródeł z samooceną badanej osoby,
  • Możliwość obiektywnej oceny potrzeb szkoleniowych, umożliwiającej osiąganie wysokiej efektywności wykorzystania nakładów na szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr,
  • Uzyskiwanie informacji o potencjalnych trudnościach i barierach w osiąganiu oczekiwanej efektywności działania pracowników

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Otrzymasz najnowsze informacje o naszych działaniach.

W skład grupy wchodzą