LOGOWANIE | REJESTRACJA

HR24 to więcej
niż rekrutacja

Podstawy teoretyczne


Zespół autorski

Skład zespołu autorskiego pracującego nad testami HR24 w polskiej wersji:

 • Polski zespól psychologiczny:
  • Prof. dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek - Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz - Katedra Psychologii, Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Wrocławska
  • dr Ewa Kalecińska-Adamczyk - Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
  • dr Wojciech Baryluk - asystent w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Wrocławski
  • Urszula Jenerał-Feier – ekspertka ds. psychologii pracy, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w oddziale we Wrocławiu
  • Michał Kulczycki - kierownik ds. badań i rozwoju projektu
 • Holenderski zespół psychologiczny:
  • prof. Paul van der Measen de Sombreff,
  • dr Edwin Klinkenberg,
  • dr Siebren Houtman
 • Zespół lingwistyczny:
  • dr hab. Agata Szubert- Kowalska – adiunkt w Instytucie Niderlandystyki, Uniwersytet Wrocławski, Filologia Niderlandzka
  • Marzanna Jóźwiak- Kotynia – asystent w Instytucie Niderlandystyki, Uniwersytet Wrocławski, Filologia Niderlandzka
  • Monika Dykier – absolwentka Filologii Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim

Bateria testów SOFTSkill

SOFTSkill składa się z 13 skal badających różne aspekty osobowości pracownika lub kandydata do pracy. Nie jest to test kliniczny, więc nie diagnozuje chorób psychicznych ani anomalii osobowościowych. Tworzenie baterii testowej odbywało się w oparciu o opracowania, które wskazują na to, które wymiary osobowościowe mogą mieć związek z pełnieniem funkcji zawodowych. Wykorzystano doświadczenia z Assessment Center oraz posiłkowano się podstawą teoretyczną testu NEO-FFI.

Bateria testów MasterMINDl

Punkt wyjścia tego modelu stanowi założenie, że rodzaj wykonywanego zadania jest określony przez jego treść i wymagany proces poznawczy. Dla określenia rodzaju procesu posłużono się teorią profesora Roberta Sternberga, w której wyróżnia się dwa rodzaje procesów myślenia- wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. Do tych typów myślenia autorzy dołączyli trzeci rodzaj - identyfikację. W teorii Sternberga pomija się czynnik treściowy zadania, który zdaniem autorów modelu może mieć istotne znaczenie dla określenia i pomiaru ważnych zdolności poznawczych. Model, na bazie którego konstruowano testy MASTERMIND oparto zatem na wyróżnieniu dwóch wymiarów operacji poznawczych - „procesie” i „treści”. W każdym z wymiarów wyodrębniono pewną liczbę podwymiarów. Ich istnienie potwierdziły wyniki badań czynnikowych prowadzonych m.in. przez R.Catell’a, L.Guttman’a, J.Guilford’a.

Charakterystyka próby normalizacyjnej

Wykonana w celu odświeżenia norm, na podstawie danych uzyskanych od współpracujących organizacji (tj. takich, które przekazały dla celów badawczych zanonimizowane wyniki badań).

 • Liczebność N=1824, uzyskana w ramach procesów rekrutacji wewnętrznej (pracownicy) i zewnętrznej (kandydaci), w okresie 2017-2020r.,
 • na 163 różne stanowiska pracy, m.in. obsługa klienta, ochronę, sprzedawców i przedstawicieli handlowych, specjalistów marketingu i PR, specjalistów finansowych, HR, windykacji, produkcji, w tym menedżerskie (od kierowników zmian, zespołów i oddziałów, aż po dyrektorów regionów)
 • w 82 organizacjach, m.in.
  • doradczych i usługowych (m.in. HR, finanse, transport, IT, telekomunikacja)
  • finansowych (m.in. banki, ubezpieczyciele, windykacja)
  • produkcyjnych (m.in. motoryzacja, AGD, przemysł spożywczy)
  • handlowych (m.in. sieci retail, hurtownie)
  • szkolnictwa wyższego (studenci)
  • i innych (służb państwowych)

Trafność i rzetelność baterii testów SOFTSkill.

Trafność testów SOFTSkill badano przy pomocy dwóch metod - analizy czynnikowej przeprowadzonej na wszystkich skalach oraz analizy korelacji niektórych skal QUEST z zewnętrznym kryterium, którym były inne, równoległe testy – test NEO-FFI Polskiej Pracowni Psychologicznej oraz innych testów (X. Gliszczyńska, J.Kuhl, J. Brzeziński).

Zanotowane korelacje mieszczą się w przedziale 0.78-0.89 co jest potwierdzeniem o wysokiej trafności baterii testowej SOFTSkill.

Rzetelność baterii testowej zbadano w trzech grupach głównych:

 • postawa w pracy ze wskaźnikiem Cronbach’a wynoszącym 0.891

 • stabilność emocjonalna ze wskaźnikiem Cronbach’a wynoszącym 0.877

 • zachowania społeczne ze wskaźnikiem Cronbach’a wynoszącym 0.882

Jak wynika z ostatecznej analizy rzetelności, wszystkie grupy cechują się wysoką rzetelnością, zarówno w sensie homogeniczności ( Cronbach’a) jak i rzetelności połówkowej (współczynnik Speraman’a-Browne’a). Naukowcy przyjmują że narzędzie jest wiarygodne jeśli wskaźnik Cronbach’a wynosi powyżej 0.7.


Trafność i rzetelność baterii testów MasterMIND.

Trafność kryterialną baterii testowej MasterMIND sprawdzono na podstawie określenia ich związku z wynikami badanych osiągniętymi w teście TPI. To ostatnie narzędzie autorstwa Pavela Riciana bada zdolność ujmowania relacji pomiędzy obiektami figuralnymi będącą przejawem wnioskowania indukcyjnego. Test ten posiada wysoką rzetelność (rtt=0.919). Badanie trafności kryterialnej na podstawie związków z testem Ravena wykazało korelację r=0.84. Ze względu na typ skali, na której udzielane były odpowiedzi na pytania testów MasterMIND, ich rzetelność obliczano na podstawie formuły Spearmana-Browna. Wskaźniki rzetelności kształtują między 0.780 a 0.902 co jest potwierdzeniem wysokiej rzetelności tej baterii testowej.

+48 506 038 864