Testy psychologiczne

Testy psychologiczne

Bateria testów HR24 jest elektronicznym zestawem testów do badania predyspozycji zawodowych osób oraz opisu stanowisk pracy.

Wysoka jakość testów jest zagwarantowana doświadczeniem współpracujących z nami psychologów i doradców zawodowych. Narzędzia, które Państwu oferujemy: testy kompetencji, testy osobowościowe, testy rekrutacyjne oraz testy psychologiczne.

Testy kompetencji

Testy kompetencyjne pozwolą na zbadanie swoich silnych i słabych stron, a także pozwolą na porównanie predyspozycji kandydatów z wybranym stanowiskiem lub kierunkiem kształcenia.

Rozwiązując testy kompetencyjne poznasz swoje wrodzone umiejętności i zdolności. Mówią też one w jakim stopniu potrafisz analizować różne sytuację lub zachowania pod wieloma kątami, bazując na odebranych treściach.

Testy kompetencyjne mogą służyć do projektowania ścieżek rozwoju zawodowego, odkrywania talentów, testowania przydatności kandydatów na określone stanowiska.

Testy kompetencji miękkich zbadają takie obszary jak:

 • Komunikacja
 • Sumienność
 • Podejmowanie decyzji
 • Przywództwo w zespole
 • Otwartość
 • Umiejętności organizacyjne
 • Orientacja na klienta

Badane kompetencje :

komunikacja interpersonalna

Komunikacja z otoczeniem to najważniejsza umiejętność nabywana w procesie socjalizacji. Efektywne komunikowanie się z otoczeniem jest cechą niezbędną zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy. Jednostka skutecznie porozumiewająca się z innymi, działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego – nie tylko nadając komunikaty, ale także dobrze słuchając, co pozwala zrozumieć punkt widzenia drugiego człowieka. Wykonując test, poznasz swoje kompetencje w zakresie kontaktowania się z otaczającym Cię światem.

sumienność

Niezależnie od stanowiska, o które się ubiegasz, cechą, którą najszybciej doceni Twój przyszły przełożony, jest sumienność. Do celu bowiem dojdzie szybciej osoba wytrwała i mniej zdolna, niż taka, która ma duży talent, ale brak jej wytrwałości. Dbając o dokładność i systematyczność wykonywanych obowiązków, zawsze zyskasz w oczach szefa. Rozwiązując test, dowiesz się, w jakim stopniu cechuje Cię sumienność.

podejmowanie decyzji

Na skuteczność w podejmowaniu decyzji składa się wiele czynników. Test kompetencji pomoże sprawdzić Twoje kompetencje decyzyjne i  wszechstronność dobieranie informacji, które na nie wpływają. To istotna umiejętność w pracy na wielu stanowiskach, zarówno kierowniczych, jak i tych, które polegają na wybieraniu spośród wielu alternatyw w specjalistycznych działaniach.

przywództwo w zespole

Wielu ludzi posiada przywódcze cechy, jednak naprawdę niewielu potrafi je odpowiednio wykorzystać. Odpowiednie zarządzanie ludźmi wymaga dostrzegania w ludziach potencjału, który pozwala osiągnąć wspólny cel, ale czasem też podejmowania decyzji, z którymi nie zawsze mogą się zgadzać. Rozwiązując test, poznasz swoje kompetencje kierownicze na różnych płaszczyznach.

 otwartość

Wszechstronność, głód wiedzy i ciekawość względem nowych rozwiązań to ważne cechy u każdego pracownika, niezależnie od branży i stopnia w firmowej hierarchii. Test pozwala sprawdzić u badanego poziom zainteresowania nowinkami technicznymi i otwarcia na świeże pomysły.

umiejętności organizacyjne

Umiejętność organizowania pracy to nie tylko zdolność wykonywania zadań w terminie i przewidywanie skutków swoich decyzji, ale też ustalanie celów możliwych do zrealizowania i zlecanie ich wykonania w efektywny sposób. Rozwiązując test dowiesz się, w jakim stopniu posiadasz zdolności odpowiedniego planowania swoich działań i skutecznego dążenia do celu.

orientacja na klienta

W większości zawodów jedną z najbardziej istotnych umiejętności jest efektywna komunikacja z klientem i możliwość skutecznego spełnienia jego oczekiwań. Definicja klienta jest też tak naprawdę znacznie szersza, niż powszechnie rozumiana – to każda osoba będąca odbiorcą Twojej pracy. Rozwiązując test dowiesz się, w jakim stopniu potrafisz budować dobrą relację z klientem, zwracając, uwagę na wysyłane przez niego komunikaty dotyczące jego potrzeb i elastycznie na nie reagując.

Testy rekrutacyjne

Testy rekrutacyjne zawarte w module MasterMIND zbierają informacje o różnych przejawach inteligencji danego kandydata m.in. zdolność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, myślenie abstrakcyjne, zdolności analityczne, zdolności administracyjne.

Każdy test rekrutacyjny HR24 posiada odrębny limit czasowy na jego rozwiązanie. Profil zdolności intelektualnych, może zostać porównany do profilu stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy.

Testy rekrutacyjne HR24 oferujemy klientom w dwóch wersjach, dostosowane do wykształcenia wyższego i średniego, z pełną normalizacją i opieką psychometry.

W skład testów rekrutacyjnych wchodzą

Test - analogie

Zdolność odkrywania relacji między pojęciami, umiejętność testowania hipotez oraz krytycznej oceny możliwych rozwiązań. Test psychologiczny jest istotny m.in. w zarządzaniu projektami.

Test - arytmetyka

Umiejętność analizowania i przekładania problemu na model liczbowy tak, aby był on jasno sformułowany. Test jest istotny np. dla finansisty, analityka, księgowego.

Test – szeregi Cyfr

Zdolność do odkrywania praw rządzących materiałem cyfrowym oraz umiejętność ich zastosowania. Test jest istotny np. dla analityków finansowych, pracowników urzędów statystycznych.

Test – szeregi Figur

Zdolność logicznego rozumowania na podstawie abstrakcyjnego materiału. Test istotny dla programistów, analityków, inżynierów.

Test - sześciany

Zdolność do wizualizacji i manipulowania trójwymiarowymi obrazami (bryłami). Test istotny np. dla architektów, inżynierów, budowlańców, konstruktorów.

Test - słownictwo

Rozumienie pojęć, umiejętność komunikacji językowo-pojęciowej. Umiejętność wykorzystywania wiedzy formalnej w praktyce. Istotny dla ludzi, którzy płynnie muszą posługiwać się językiem.

Test - sylogizmy

Poziom zdolności dedukcyjnych, opartych o materiał słowny, umiejętność wychwytywania relacji, wnioskowania, weryfikowania założeń.

Wyniki poszczególnych testów rekrutacyjnych podsumowane są w postaci raportów opisowych wraz z prezentacją graficzną 

Testy osobowości

Testy osobowości HR24 to skomputeryzowany zestaw diagnostyczny kwestionariusza osobowości SOFTSkill Dzięki naszym testom można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem stanowiska pracy, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami potencjalnego pracodawcy.

Nasze testy spełniają wszystkie parametry jakościowe testów takie jak standaryzacja, trafność, rzetelność i polskie normy. Testy osobowości HR24 są także pod stałym nadzorem opiekuna merytorycznego – psychologa z ponad 20-letnim doświadczeniem w badaniach diagnostycznych z wykorzystaniem testów psychologicznych.

Platforma HR24 to nowoczesny, modułowy serwis internetowy, w skład której wchodzą instrumenty wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyszukiwania odpowiednich pracowników na dane stanowisko.

Serwis dysponuje zestawem testów osobowości przygotowywanych przez specjalistów narzędzi diagnostycznych.

W skład testów osobowości wchodzą:

Test - ambicje kierownicze

Potrzeba wywierania wpływu na ludzi i przebieg wydarzeń. Zainteresowanie pełnieniem ról kierowniczych w grupie.

Test - aprobata społeczna

Miara dążenia do wywołania pozytywnego wrażenia na innych. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do dopasowywania się do norm i oczekiwań otoczenia.

Test - asertywność

Stopień ważności, jaki dana osoba przywiązuje do własnych przekonań i interesów, obstaje przy swoim zdaniu nawet, jeśli otoczenie wywiera nacisk, aby od niego odstąpić.

Test - działanie i myślenie

Preferowany styl funkcjonowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów.

Test - elastyczność

Zdolności adaptacyjne. Stopień w jakim dana osoba potrafi dostosować się do zmian w pracy. gotowość do zmiany priorytetów.

Test - entuzjazm

Poziom aktywności, zaangażowania w pracę, nowe przedsięwzięcia, skłonność do podejmowania inicjatywy.

Test - manipulacja

Sposób wywierania wpływu na ludzi. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do pośredniego, nieformalnego oddziaływania na otoczenie.

Test - motywacja osiągnięć

Ukierunkowanie na wynik. Potrzeba osiągania sukcesów i wysokich rezultatów. Cecha ta ujawnia się poprzez silę przebicia i niezłomne dążenie do wykonania zadania.

Test - sumienność

Potrzeba uporządkowania rzeczywistości: rzetelnego wykonania zadań, utrzymania kontroli, zachowania porządku, przywiązania do tradycji i zasad oraz poczucie odpowiedzialności za własne działania i słowa.

Test - postawa menedżera

Mierzy poziom zdolności kierowniczych w zakresie preferowanego sposobu organizowania pracy grupy.

Test - umiejętności społeczne

Poziom umiejętności społecznych w zakresie nawiązywania kontaktów, swobody poruszania się między ludźmi w różnych sytuacjach społecznych.

Test - odporność na stres

Stabilność emocjonalna. Tendencja do postrzegania pozytywnych lub negatywnych stron danej sytuacji. Umiejętność korzystania z technik redukowania napięcia.

Test - poczucie kontroli

Stopień, w jakim człowiek przypisuje wyniki pracy czynnikom wewnętrznym (własnym możliwościom), a w jakim - czynnikom zewnętrznym (np. szczęściu lub zachowaniu innych).

 

Moduły

Testy rekrutacyjne

  Przykładowy Raport SOFTSKILL 

Testy osobowości badające cechy osobowości (SOFTSkill)

Testy SOFTSKILL badają takie cechy jak:

 • nastawienie do pracy,
 • stabilność emocjonalna,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętności kierownicze,
 • motywacja osiągnięć

Dzięki kwestionariuszowi osobowości SOFTSKILL można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem funkcji, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami stanowiska.

W ramach modułu Testów psychologicznych SOFTSKILL można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Testy psychologiczne

  Przykładowy Raport MASTERMIND 

Testy oceniające zdolności intelektualne (MasterMIND)

Testy psychologiczne MASTERMIND badają:

 • zdolność rozwiązywania problemów
 • umiejętność uczenia się (jak szybko kandydat będzie zdobywał doświadczenie)
 • myślenie abstrakcyjne i przestrzenne
 • zdolności administracyjne

Testy zdolności intelektualnych zawarte w module MASTERMIND zbierają informacje o różnych przejawach inteligencji danego kandydata. Badane analityczne zdolności intelektualne:

 • Werbalne - słownictwo, analogie, sylogizmy, klasyfikacje, diagramy, czytanie ze zrozumieniem
 • Liczbowe - szeregi cyfr, zadania arytmetyczne, rachunki
 • Figuratywne - sześciany, szeregi figur
 • Administracyjne - porównywanie słów, porównywanie obrazków

Każdy test posiada odrębny limit czasowy na jego rozwiązanie Profil zdolności intelektualnych, podobnie jak profil osobowości, może zostać porównany z jednym lub więcej profilami stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy.

W ramach modułu Testów psychologicznych MASTERMIND można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Zobacz pakiet testów
 
Nasz ekspert - HR24

Nasz ekspert

odpowie na Twoje pytania!

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej o aplikacji HR24.

zobacz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych działaniach, zapisz się do naszego Newslettera!

CZŁONEK BRANŻOWY

PARTNERZY

 • brzeziny-logo
 • ff
 • ff
 • ff
 • ff
© HR24 2012
Polityka prywatności   |  Cennik |   Regulamin serwisu  |   FAQ  |  Kontakt | Płatności obsługuje system
Designed by DigitalStory
Created by Centuria