Testy psychologiczne

Testypsychologiczne

Testy psychologiczne

Bateria testów HR24 jest elektronicznym zestawem testów do badania predyspozycji zawodowych osób oraz opisu stanowisk pracy.

Wysoka jakość testów jest zagwarantowana doświadczeniem współpracujących z nami psychologów i doradców zawodowych. Narzędzia, które Państwu oferujemy: testy kompetencji, testy osobowościowe, testy rekrutacyjne oraz testy psychologiczne.
 

Testy kompetencji - pakiet testów psychologicznych:

Test kompetencji - Działanie i myślenie

Test kompetencji - Elastyczność

Test kompetencji - Manipulacja

Test kompetencji - Postawa menedżera

Test kompetencji - Umiejętności społeczne


Testy rekrutacyjne 

Testy rekrutacyjne są stosowane w pierwszej fazie selekcji. Testy ułatwiają wstępny etap selekcji, przyspieszają zdobycie informacji o potencjale kandydatów i redukują koszty procesów rekrutacyjnych. Zrealizowanie tych warunków jest możliwe przy zastosowaniu automatyzacji procesu badania. Naszym klientom oferujemy SYSTEM HR24 który jest zintegrowanym pakietem testów rekrutacyjnych służących doborowi i selekcji personelu a także diagnozie kompetencji. Składa się z czterech elementów:

 • PROFILE - Instrument Oceny Stanowiska
 • SOFTSKILL - Kwestionariusz Osobowości
 • MASTERMIND - Test Zdolności Kognitywnych
 • NQUIRE - Bank Pytań do Wywiadów

Pakiet testów rekrutacyjnych jest w pełni zautomatyzowany, dzięki czemu możliwe jest działanie szybkie i bezbłędne, jeśli chodzi o układanie pytań, przeprowadzanie testów, opracowywanie wyników, normowanie i interpretację. Kierowany jest do specjalistów z dziedziny doboru personelu, trenerów oraz osób zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich. Poniżej znajduje się krótkie streszczenie czterech elementów składowych, tworzących pakiet testów rekrutacyjnych SYSTEM HR24.

 • PROFILE - Instrument Oceny Stanowiska - stanowi zbiór 164 wypowiedzi opisujących pewne zachowania i sytuacje, jakie mogą mieć znaczenie dla danego stanowiska pracy. Pracodawca, a dokładniej ludzie, którzy dobrze znają określoną funkcję, ustosunkowują się do tych wypowiedzi na pięciostopniowej skali. Badają oni, niezależnie od siebie, jakie znaczenie i zastosowanie mają owe twierdzenia dla stanowiska pracy, które znają ze strony praktycznej. W wyniku przeprowadzanej przez program analizy zgodności pomiędzy “ekspertami” powstaje hierarchia ważności cech opisywanego stanowiska pracy. Rezultatem końcowym jest 10 zasadniczych kryteriów (wymiarów) charakteryzujących dane stanowisko pracy.
 • SOFTSKILL - Kwestionariusz Osobowości - składa się z 13 skal badających różne aspekty osobowości pracownika lub kandydata do pracy. Nie jest to test kliniczny, więc nie diagnozuje chorób psychicznych ani anomalii osobowościowych. Skale odnoszą się do funkcjonowania człowieka w pracy. W pakiecie są dwa zestawy testu SOFTSKILL: jeden przeznaczony jest dla osób z wyższym lub średnim wykształceniem, tzw. SOFTSKILL H/M, druga wersja testu SOFTSKILL L przeznaczona jest dla osób z podstawowym lub zawodowym wykształceniem.
 • MASTERMIND - Test Zdolności Kognitywnych- bada zdolności kognitywne pracownika lub kandydata. Są trzy wersje tego testu, dostosowane do różnego poziomu wykształcenia pracowników lub kandydatów do pracy, odpowiednio: MASTERMIND H, MASTERMIND M i MASTERMIND L. Każda wersja stanowi zespół podtestów mierzących różne zdolności kognitywne.
 • NQUIRE - Bank Pytań do Wywiadów – jest to bogaty zbiór pytań, z których można wybrać kilka do rozmowy kwalifikacyjnej. Z myślą o danej funkcji (opisanej za pomocą PROFILE), można przejrzeć i wydrukować pytania. Bank pytań utworzony został przez doświadczonych specjalistów zajmujących się selekcją. Każde pytanie ukierunkowane jest tak, aby informacje z niego płynące rozjaśniały obraz aspektu stanowiska, o który pytamy.

Współoddziaływanie powyższych czterech elementów umożliwia:

 • Sprecyzowanie (miękkich) kryteriów mających zasadnicze znaczenie dla stanowiska pracy
 • Otrzymanie rysu psychologicznego pracownika (aktualnego bądź potencjalnego)
 • Uzyskanie informacji na temat dopasowania pracownika do stanowiska, którą pełni lub będzie pełnił.Testy osobowości - pakiet testów psychologicznych: 

Test osobowości - Ambicje kierownicze

Przeprowadzenie tego testu pozwoli na określenie stopnia potrzeby wywierania wpływu na ludzi i przebieg wydarzeń. Test wskaże także poziom zainteresowania pełnieniem ról kierowniczych w grupie. Wysokie wyniki uzyskują osoby o znacznej, naturalnej potrzebie kierowania innymi, liderzy i kandydaci na stanowiska menedżerskie.

Test osobowości - Aprobata społeczna

Przeprowadzenie tego testu pozwoli na określenie stopnia miary dążenia do wywołania pozytywnego wrażenia na innych ludzi. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do dopasowywania się do norm i oczekiwań otoczenia, modyfikowania swojego zachowania do wymogów środowiska, w którym aktualnie przebywają. Niskie rezultaty opisują osoby niezależne, zdecydowane, bardziej krytyczne w stosunku do siebie ale także w stosunku do innych. 

Test osobowości - Asertywność

Test wskaże nam stopień ważności, jaki dana osoba przywiązuje do własnych przekonań i interesów, obstaje przy swoim zdaniu nawet, jeśli otoczenie wywiera nacisk, aby od niego odstąpić. Wysoki wynik osiągają osoby, które nie boją wyrażać wprost swoich myśli i przekonań. Niski wynik charakteryzuje osoby skłonne do zawierania kompromisów, czasami nawet kosztem własnego interesu.

Test osobowości - Entuzjazm

Za pomocą tego testu możemy sprawdzić nasz poziom aktywności w życiu zawodowym i osobistym, zaangażowania w pracę i realizację zadań, nowe przedsięwzięcia i projekty, skłonność do podejmowania inicjatywy i przewodzenia innym.

Test osobowości - Motywacja osiągnięć

Test określający w jaki sposób jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcie wyniku. Wysokie wyniki pokazują osobę które ma dużą potrzebę osiągania sukcesów i wysokich rezultatów. Cecha ta ujawnia się poprzez siłę przebicia i niezłomne dążenie do wykonania zadania w jak najlepszym stopniu. 

Test osobowości - Sumienność

Ten test pokaże nam potrzebę uporządkowania otaczającej nas rzeczywistości: rzetelnego wykonania powierzonych zadań, utrzymania kontroli nad swoimi zadaniami, zachowania porządku w realizacji wytyczonych celów, przywiązania do tradycji i ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych a także poczucie odpowiedzialności za własne działania i słowa. 

Test osobowości - Odporność na stres

Ten test ukaże nasz stopień stabilności emocjonalnej w różnych sytuacjach życiowych. Tendencja do postrzegania pozytywnych lub negatywnych stron danej sytuacji. Test obrazuje także umiejętność korzystania z technik redukowania napięcia. 

Test osobowości - Poczucie kontroli

Test pokazujący stopień, w jakim człowiek przypisuje wyniki swojej pracy i działań, czynnikom wewnętrznym czyli własnym możliwościom, a w jakim - czynnikom zewnętrznym np. szczęściu lub zachowaniu innych. 
 

 

Moduły

Testy firma – Testy rekrutacyjne

  Przykładowy Raport SOFTSKILL 

Testy badające cechy osobowości (SOFTSkill)

Testy SOFTSKILL badają takie cechy jak:

 • nastawienie do pracy,
 • stabilność emocjonalna,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętności kierownicze,
 • motywacja osiągnięć

Dzięki kwestionariuszowi osobowości SOFTSKILL można szybko otrzymać pożądany wgląd w cechy osobowości badanych kandydatów w odniesieniu do ich aktywności zawodowej. Porównując profil osobowości z profilem funkcji, można ocenić, w jakim stopniu wyniki kandydata są zgodne z wymaganiami stanowiska.

W ramach modułu Testów psychologicznych SOFTSKILL można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Mastermind

  Przykładowy Raport MASTERMIND 

Testy oceniające zdolności intelektualne (MasterMIND)

Testy MASTERMIND badają:

 • zdolność rozwiązywania problemów
 • umiejętność uczenia się (jak szybko kandydat będzie zdobywał doświadczenie)
 • myślenie abstrakcyjne i przestrzenne
 • zdolności administracyjne

Testy zdolności intelektualnych zawarte w module MASTERMIND zbierają informacje o różnych przejawach inteligencji danego kandydata. Badane analityczne zdolności intelektualne:

 • Werbalne - słownictwo, analogie, sylogizmy, klasyfikacje, diagramy, czytanie ze zrozumieniem
 • Liczbowe - szeregi cyfr, zadania arytmetyczne, rachunki
 • Figuratywne - sześciany, szeregi figur
 • Administracyjne - porównywanie słów, porównywanie obrazków

Każdy test posiada odrębny limit czasowy na jego rozwiązanie Profil zdolności intelektualnych, podobnie jak profil osobowości, może zostać porównany z jednym lub więcej profilami stanowiska pracy, w celu sprawdzenia, jak dana osoba pasuje do stanowiska pracy.

W ramach modułu Testów psychologicznych MASTERMIND można dowolnie konfigurować wymagane kompetencje.

Zobacz pakiet testów
 
Nasz ekspert - HR24

Nasz ekspert

odpowie na Twoje pytania!

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej o aplikacji HR24.

zobacz

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych działaniach, zapisz się do naszego Newslettera!

CZŁONEK BRANŻOWY

PARTNERZY

 • brzeziny-logo
 • ff
 • ff
 • ff
 • ff
© HR24 2012
Polityka prywatności   |  Cennik |   Regulamin serwisu  |   FAQ  |  Kontakt | Płatności obsługuje system
Designed by DigitalStory
Created by Centuria